پرش به محتوای اصلی

 

ماموریت, اهداف و وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

 ماموریت, اهداف و وظایف مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات  
مرکز فناوری اطلاعات ستاد وزارت به عنوان بازوی اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات در وزارتخانه نقش ایفا می¬کند. با توجه به رویکرد حرکت به سمت وزارتخانه الکترونیکی، علاوه بر ارائه و پشتیبانی خدمات فاوا به کاربران در سطح ستاد وزارت و ادارات کل استانی، با بهره‌گیری از کمیته ها و کارگروهها همچون کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت و کارگروههای امنیت و بهبود فرآیند، به عنوان  هماهنگ کننده برای واحدهای فاوای زیرمجموعه های وزارتخانه نیز نقش ایفا می کند.
"مرکز فناوری اطلاعات در دو حوزه راهبری و ارائه خدمات فاوای درون سازمانی فعالیت می کند؛ که از یک سو، با سیاستگذاری، برنامه ریزی و مدیریت راهبردی امور فناوری اطلاعات و ارتباطات با تاکید بر امنیت و همچنین کمک به راهبری سازمان های وابسته وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته و از سویی دیگر نیز خدمات با کیفیت و مبتنی بر نیاز ستاد وزارتخانه را از طریق فرایندها و زیرساخت های پشتیبان فاوا ارائه می دهد."ماموریت, اهداف و وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت

ساختار و ارکان نظام راهبری و مدیریت دولت الکترونیک در وزارت را نشان می دهد.

چارت کمیته توسعه دولت الکترونیک

 

اعضای کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت ارتباطات

ردیف  سمت  ردیف مسئولیت در کمیته
1
 معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع

 حوزه ستادی وزارت

جانشین رئیس و عضو
2 رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیر و عضو
3
رئیس مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی عضو
 4  رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی عضو
 5 نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت عضو
 6  مدیرکل دفتر ارتباطات و فناوری اطلاعات
سازمان فناوری اطلاعات ایران عضو
7  مدیرکل معماری سازمانی و مدیریت سامانه های اطلاعاتی
 شرکت ارتباطات زیرساخت عضو
8  مدیرکل دفتر معماری سازمانی و هوشمندسازی 
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  عضو
 9  معاون  برنامه ریزی راهبردی و توسعه فناوری  اطلاعات  شرکت ملی پست  ایران  عضو
10  مدیر امور فناوری اطلاعات
 شرکت پست بانک ایران  عضو
 11  مدیرکل دفتر تعالی و هوشمندسازی  سازمان فضایی ایران  عضو
12  مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات  پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات  عضو
13  نماینده پژوهشگاه  پژوهشگاه فضایی ایران  عضو
14  معاون  توسعه مدیریت,هماهنگی و امور  پشتیبانی  دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات  عضو
15  مدیرکل دفتر فناوری و تحول اداری  شرکت خدمات هوایی پیام  عضو

شرح وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت

•    ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی, اجرا و نظارت بر توسعه خدمات الکترونیکی و اجرای کلیه مصوبات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی

•    تهیه برنامه عملیاتی توسعه خدمات الکترونیک دستگاه شامل: اهداف, اولویت ها, زمان بندی در سه سطح اطلاع رسانی, تعاملی و تراکنشی

•    برنامه ریزی برای مستندسازی و تهیه شناسنامه خدمات الکترونیکی دستگاه و راهبری اجرای برنامه.

•    تعیین اولویت برای اصلاح فرآیندهای سرویس گرا مبتنی بر نقشه فرآیندهای دستگاه.

•    راهبری و نظارت بر پورتال و درگاه های خدمات رسانی دستگاه و ارزیابی و رتبه بندی آن ها.

•    مدیریت تعامل دستگاه با سایر دستگاههای اجرایی برای ایجاد پنجره واحد خدمات مشترک.

•    راهبری اجرای برنامه فرهنگ سازی و توانمندسازی مردم در استفاده از خدمات الکترونیکی.

•    ایفای نقش راهبری یکپارچه و هدایت گری حوزه فاوا در کل مجموعه وزارت

•    تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیک.

•    ایفای نقش یکپارچه کننده و هم افزا برای دستگاههای وابسته وزارت

 

1 -1- 1-     فرایند تشکیل، و پیگیری مصوبات کمیته (شناسنامه، گردش کار و شاخص ها)

فرایند تشکیل و پیگیری مصوبات

 

1-1-2-   شناسنامه فرآیند

 فرآیند

بخشنامه های ابلاغی به کمیته توسعه دولت الکتورنیکو هوشمندسازی وزارت:

    سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران:

•    بخش13 قانون برنامه ششم توسعه کشورقانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی) نامه شماره 1042 مورخ 16/1/ 1396) با عنوان ارتباطات و فناوری اطلاعات:

•    فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد36,37,38,40)

•    آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93 شورای عالی اداری

•    ماده 5 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی موصب شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 145/200 مورخ 11/6/93

•    بند2 بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شماره 13472/93/200 مورخ 7/10/93

•    محور توسعه دولت الکترونیک ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی (بخشنامه شماره 162537 مورخ 6/4/97):

•    دستورالعمل اصلاخ فرآیندها و روش های انجام کار(137047 مورخ7/11/93)

•    نقشه راه اصلاح نظام اداری(562/93/206 مورخ20/1/93)