پرش به محتوای اصلی

 

شورای تمبر

 

    براساس‌ تصویبنامه‌ شماره‌ 16542 مورخ‌ 9/5/1362 هیات وزیران به منظور سیاست‌ گذاری‌ برنامه‌ریزی‌ بررسی‌ و تصویب‌ کلیه‌ امور به‌ چاپ‌ و انتشار تمبرهای‌ جاری‌ و یادبود پستی‌،           شورای‌ تمبر تشکیل‌شده است.

    وظایف‌ شورای تمبر

     بر اساس ماده 5 آیین نامه، وظایف شورا عبارت است از:
  1. بررسی‌ پیشنهادهای‌ مربوط‌ به‌ انتشار تمبر در مهر ماه‌ سال‌ برای‌ سال‌ بعد و تعیین‌ مناسبتهای‌ مختلف‌ برای‌ چاپ‌ونشر تمبرهای‌ یادبود با توجه‌ به‌ سیاستها ضوابط‌ مندرج‌ در مواد 2 و 3
  2. بررسی‌ و تصویب‌ طرحهای‌ هنری‌ عرضه‌ شده‌ به‌ شورا که‌ براساس‌ فهرست‌ مناسبتهای‌ منتخب‌ تهیه‌ شده‌ است‌.
  3. تعیین‌ مشخصات‌ مربوط‌ به‌ تمبرهای‌ مختلف‌ جاری‌ و یادبود (ازقبیل‌ قطع‌، تیراژ، وارزش‌ )
  4. بررسی‌ وتصویب‌ برنامه‌های‌ لازم‌ جهت‌ بهبود کیفی‌ تمبر و توزیع‌ آن‌ (بویژه‌ از طریق‌ آشنایی‌ با وضعیت‌ طراحی‌،چاپ‌ و نشر تمبر در سطح‌ بین‌ المللی‌ )
  5. سیاست‌ گذاری‌ تبلیغی‌ برای‌ معرفی‌ تمبرهای‌ منتشر شده‌ از طریق‌ وسایل‌ ارتباط‌ جمعی‌ و طرق‌ دیگر.
  6. برگزاری‌ مسابقات‌ داخلی‌ و خارجی‌ برای‌ طراحی‌ سوژه‌های‌ مورد نظر .
  7. بررسی‌ و تصویب‌ مطالب‌ بروشورهای‌ مربوط‌ به‌ معرفی‌ تمبرهای‌ منتشر شده‌ که‌ توسط‌ وزارت‌ ارشاد اسلامی‌تهیه‌ و به‌ شورا عرضه‌ می‌شود.
  8.  تعیین‌ حق‌ الزحمه‌ مناسب‌ برای‌ طراحان‌ طرحهای‌ منتخب‌ .