پرش به محتوای اصلی

 

مطابق ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25/5/1377 کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی از جمله موارد ذیل :
1-تهیه پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعمل ها و فرم های لازم داخلی.
2- انجام کلیه اقدامات اجرایی مربوط به رسیدگی شکایات و صدور رأی افراد جهت طرح در هیأت در مرحله دوم تجدید نظر (ماده 28 آئین نامه اجرایی و ماده 8 قانون گزینش).
3- انجام امور بررسی صلاحیت اعضاء هسته ها و کارکنان دبیرخانه و تهیه گزارشات لازم جهت طرح در هیأت .
4- بررسی نمودار سازمانی ، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت و هسته های تابعه و پیشنهاد به هیأت .
5- انجام کلیه امور پشتیبانی، اداری‌، روابط عمومی، تدارکات و ... هیأت مرکزی.
6- انجام اقدامات لازم جهت اجرای برنامه های آموزشی کارکنان در چارچوب مصوبات هیأت عالی و ارزیابی سالانه.
7- پیگیری اجراءکلیه مصوبات وتصمیمات متخذه توسط هیأت عالی وهیأت مرکزی درهسته های تابعه .
8- برنامه ریزی و انجام کلیه امور پشتیبانی و نظارت بر اجرای دقیق امور رایانه ای هسته های گزینش تابعه طبق مصوبات و دستورالعمل های هیأت عالی گزینش.
9- استعلام سوابق پذیرفته شدگان در کلیه آزمون ها و یا معرفی شدگان موضوع ماده 2 قانون گزینش و مشمولین ماده واحده قانون تسری از بانک اطلاعات موضوع ماده 6 آئین نامه و سایر مراجع ذیربط (ماده 10 آئین نامه قانون گزینش) .
10- شرکت در جلسات دبیرخانه هیأت عالی گزینش و ارائه گزارش و پیشنهاد به هیأت عالی نسبت به چالش های قانون و تنگناهای تشکیلاتی و مشکلات اجرایی .
11- زمان بندی جلسات هیأت مرکزی (حسب نیاز) و تنظیم صورتجلسات و ارسال برای هیأت عالی گزینش .
12- تنظیم و پیگیری انجام استعلامات از وزارت اطلاعات و مراجع ذیصلاح.
13- برنامه ریزی جهت شرکت نماینده هیأت مرکزی در آزمون و مصاحبه های تخصصی .
14- برقراری ارتباط و هماهنگی لازم دبیرخانه هیأت مرکزی با سایر دستگاه ها و مراجع ذیربط در جهت پیشبرد اهداف گزینش .
15- برنامه ریزی و انجام بازرسی و نظارت دقیق بر روند اجرای ضوابط و مصوبات و بررسی عملکرد هسته ها و سیر مراحل گزینش متقاضیان بطور منظم و منسجم.
16-  نظارت بر نحوه عملکرد امور گزینش خواهران براساس دستورالعمل ماده 12 آئین نامه اجرایی گزینش .
17- ارائه ساز و کار مناسب با جذب نیروهای مورد نیاز دستگاه برحسب جنسیت و نظارت بر اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش (اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور،  مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن داوطلبان، مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها) در هسته های تابعه.
18- انجام سایر امور محوله از سوی اعضای هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.

مستندات قانونی:
(ماده 12 قانون گزینش، ماده 27 و 10 و تبصره 2 ماده 50 و تبصره ماده 22 آئین نامه اجرایی گزینش).