پرش به محتوای اصلی

شرکت ارتباطات سیار

http://www.mci.ir

این شرکت از طریق گسترش و استقلال واحد ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به وجود آمده است. براساس مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکت ارتباطات سیار با شرح وظایف ذیل تشکیل شده است.

  • تهیه وتدوین طرحهای جامع درزمینه شبکه ارتباطات سیار براساس الزامات ،‌نیازها، استانداردهاوضوابط.
  • بازاریابی ،‌تاسیس، توسعه ، بهسازی، اجرا، نگهداری وبهره برداری وهمچنین نظارت ومدیریت شبکه ارتباطات سیارطبق استانداردهای ملی وبین المللی.
  • تهیه وتصویب دستورالعملها،‌ضوابط، معیارها واستانداردهای فنی وتخصصی موردنیاز شرکت درزمینه تاسیس ،‌توسعه، نگهداری وبهره برداری ازشبکه ارتباطات سیار. همکاری با سایر اپراتورها درزمینه تبادل ارتباطات وترانزیت ترافیک ورومینگ واستفاده از سایر منابع مشترک.
  • عضویت درنهادها وانجمنهای تخصصی ملی وبین المللی وشرکت درکنفرانسهای مربوط به منظور کسب وتبادل اطلاعات تخصصی ارتباطات سیار.
  • مدیریت ،برنامه ریزی، پیاده سازی آموزشهای تخصصی خاص بمنظور توسعه مهارت های لازم.
  • مبادرت به انجام هرگونه فعالیت که باهدف شرکت مرتبط باشد.
  • ایجاد امکانات وبسترهای موردنیاز جهت اعمال سیاستهای نظارت برشبکه تلفن همراه توسط مراجع ذیربط ازجمله سازمان تنظیم مقررات وشرکت مخابرات ایران.
  • ارائه خدمات موردنیاز مشتریان باملحوظ کردن ملاحظات تجاری ومشتری مداری.
  • اقدام درجهت حفظ امنیت شبکه وحفاظت ازحقوق مشترکین درچارچوب قوانین ومقررات مربوطه.