فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ساخت، حمل، نصب و راه اندازی 5 دستگاه آسانسور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای با موضوع "ساخت، حمل، نصب و راه اندازی 5 دستگاه آسانسور جهت نصب در مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان‌های‌ آذربایجان غربی و کرمان" به شماره 2098000005000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد  مناقصه گران و گشایش پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  98/07/03 می¬باشد.

نشانی مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی(قصر)، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، ورودی شماره7، ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازساعت 00/8  روز چهارشنبه مورخ 98/07/03 لغایت ساعت 16/00 روز چهارشنبه  مورخ 98/07/10.
مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 16/00 روز چهارشنبه مورخ98/07/24.
تاریخ گشایش پاکات (ارزیابی کیفی): رأس ساعت 00/10 روز یکشنبه  مورخ98/07/28.   
مبلغ برآورد انجام پروژه: 000/600/900/9  ریال.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 000/030/495  ریال.
بدینوسیله از پیمانکارانی که دارای پروانه طراحی و تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان های ذیصلاح می باشند و مدت اعتبار آن منقضی نشده است، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 88117252  و 88112785 اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ساخت، حمل، نصب، راه اندازی 8 دستگاه چیلر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای با موضوع "ساخت، حمل، نصب و راه اندازی 8 دستگاه چیلر اسکرال یکپارچه ( با کندانسور هوایی ) با مبرد R407C جهت نصب در مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان‌های‌ کردستان، زنجان، سیستان وبلوچستان و چهارمحال و بختیاری" به شماره 2098000005000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد    مناقصه گران و گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 09/06/1398می­باشد.

 

نشانی مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی(قصر)، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، ورودی شماره7، ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازساعت 00/8  روزشنبه مورخ  09/06/98 لغایت ساعت 00/16 روز یکشنبه مورخ 17/06/98.

مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 00/16 روز دوشنبه مورخ 01/07/98.

تاریخ گشایش پاکات (ارزیابی کیفی): رأس ساعت 00/14 روزسه شنبه مورخ 02/07/98.

مبلغ برآورد انجام پروژه: 000/000/676/39 ریال.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 000/800/983/1 ریال.

بدینوسیله از پیمانکارانی که دارای پروانه طراحی و تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان های ذیصلاح می باشند و مدت اعتبار آن منقضی نشده است، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 88117252  و 88112785 اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایید.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ساخت، نصب و راه اندازی 8 دستگاه چیلر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای با موضوع "ساخت، نصب، راه اندازی، آزمایش و تحویل 8 دستگاه چیلر اسکرال یکپارچه (با کندانسور هوایی) با مبرد R407C جهت نصب در مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان‌های‌ کردستان، زنجان، سیستان وبلوچستان و چهارمحال و بختیاری." به شماره 2098000005000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 4/4/98 می¬باشد.

نشانی مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، ورودی شماره7، ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازساعت 00/8 روز سه شنبه مورخ 4/4/98 لغایت ساعت 00/16 روز سه شنبه مورخ 11/4/98.
مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 00/16روزسه شنبه مورخ25/4/98.
تاریخ گشایش پاکات (ارزیابی کیفی): رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 26/4/98.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 000/800/983/1 ریال.
بدینوسیله از تولید کنندگانی که دارای پروانه طراحی و تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند و مدت اعتبار آن منقضی نشده است، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 88117252  و 88112785 اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

                                                                                                               اداره کل امور اداری و پشتیبانی

فراخوان خدمات مشاوربه شماره 2/98/51

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد فراخوان انتخاب مشاور براساس روش کیفیت و قیمت با موضوع " انجام مطالعات و طراحی بهسازی لرزه ای جهت مقاوم سازی ساختمانهای ستادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" به شماره 2098000005000003  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان انتخاب مشاور از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد(RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 01/03/98 می¬باشد.

نشانی مناقصه گزار: تهران - خیابان شریعتی -  بالاتر از چهارراه شهید قدوسی (قصر)- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات – ورودی شماره7 -ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی-اداره کل امور اداریو پشتیبانی- اداره خرید و قراردادها.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ازساعت 08:00روزچهارشنبه مورخ 01/03/98 لغایت ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 11/03/98.
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت12:00روز سه شنبه مورخ21/03/98.
بدینوسیله از مشاوران دارای رتبه 1و 2 گروه شهرسازی و معماری، با تخصص مقاوم سازی - شهرسازی جهت شرکت در فراخوان دعوت به عمل  می آید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88112785  ‌تماس حاصل نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 .

                                                                                                                    اداره کل امور اداری و پشتیبانی


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره 1/98/51

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای با موضوع "ادامه و تکمیل پروژه احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمانشاه " به شماره 2098000005000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 01/03/1398 می¬باشد.

نشانی مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، ورودی شماره7، ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازساعت 00/8 روز چهارشنبه مورخ 01/03/98 لغایت ساعت 00/19 روز سه شنبه مورخ 07/03/98.
مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 00/10 روز شنبه مورخ 25/03/98.
تاریخ گشایش پاکات (ارزیابی کیفی): رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 25/03/98.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ843/256/899/4 ریال.
بدینوسیله از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت حداقل پایه 2 در رشته ابنیه و پایه 3 تأسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای ظرفیت آزاد کاری، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  های 88117252  و 88114016 اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

 

اداره کل امور اداری و پشتیبانی