پرش به محتوای اصلی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع مناقصه‌شماره 5/99/51 با عنوان " تأمین و نصب(تجهیز ) و راه اندازی پست برق KVA630 طبق نقشه،MV، LV و ترانس و انجام کلیه امورنیرورسانی پست برق مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان‌‌ کرمان" به شماره 2099000005000015 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  می­باشد.                 

 

 نشانی مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی(قصر)، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ورودی شماره7، ساختمان معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع، طبقه 2، اداره کل پشتیبانی، رفاه و امور قراردادها.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات: ازساعت 8:00 روز سه شنبه مورخ 99/11/21 لغایت ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ99/11/28.

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/12/09

تاریخ تشکیل جلسه پرسش و پاسخ مناقصه: رأس ساعت 8:00 لغایت 10:00 روز یکشنبه مورخ99/12/09. 

مبلغ برآورد انجام پروژه: 9/000/000/000 ریال

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 450/000/000ریال

بدینوسیله از پیمانکاران  دارای ارائه مجوز از اداره برق منطقه استان کرمان جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

جهت  دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88117252  و 88113367 ‌تماس حاصل نمایید.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

 
                                                                   اداره کل پشتیبانی پشتیبانی رفاه و امور قراردادها
 

آگهی مناقصه یک مرحله ای 5/99/51

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی " خرید خدمات خودرویی با راننده جهت ماموریت اداری کارکنان ستاد وزارت  ارتباطات و فنآوری اطلاعات اا" به شماره مناقصه 2099000005000006 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
سپرده شرکت درفرآیند اجرای کار : بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی مطابق فرم پیوست اسناد یا فیش نقدی به مبلغ 2/450/000/000 ریال به حساب جاری شماره 550100004001047107140214 IR نزد بانک مرکزی جهموری اسلامی ایران به نام حساب تمرکز وجوه سپرده
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8:00 روز دوشنبه  مورخ99/05/27 لغایت ساعت 16:00 روز سه  شنبه مورخ 99/06/04
مهلت تحویل و ارائه پیشنهادات: ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 99/06/15
جلسه  احتمالی پرسش و پاسخ : رأس ساعت 10:00 روزدوشنبه  مورخ99/06/10 به آدرس ذیل
تاریخ بازگشائی پاکات: رأس ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ99/06/16
متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص شرایط مناقصه و تحویل پاکتهای" الف" به آدرس : تهران - خیابان شریعتی -  بالاتر از چهارراه شهید قدوسی( قصر) – ساختمان معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع  ورودی 7 -طبقه دوم _‌ دبیرخانه اداره کل امور پشتیبانی رفاه و امور قراردادها مراجعه و یا با شماره های 4137و 88114013 اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایند.

 

                                                                                                   اداره کل پشتیبانی پشتیبانی رفاه و امور قراردادها
 

فراخوان مناقصه عمومی تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه خورشیدی در ساختمان روابط عمومی وزارت ارتباطات

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با موضوع  " تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه خورشیدی در ساختمان روابط عمومی وزارت " به شماره 2099000005000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه از دریافت و تحویل اسناد تا بازگشایی پاکات پیشنهاد، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه می­باشد.

موضوع مناقصه : تامین تجهیزات و اجرای نیروگاه خورشیدی در ساختمان روابط عمومی وزارت مهلت دریافت اسناد: ازساعت 8:00 روز یکشنبه مورخ  99/05/19 لغایت  99/05/26 ساعت 16/00

مهلت بارگذاری اسناد درسامانه : ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  99/06/10

تاریخ بازگشائی پاکات(الف، ب و ج): رأس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 99/06/11  .

تاریخ جلسه پرسش و پاسخ: رأس ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 99/06/01    

مبلغ برآوردی مناقصه : مبلغ 5/739/999/750 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: به مبلغ 573/999/975 ریال

نشانی مناقصه گزار: تهران - خیابان شریعتی -  بالاتر از چهارراه شهید قدوسی - وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات ورودی شماره7 -ساختمان معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع انسانی- اداره کل پشتیبانی، رفاه و امور قراردادها.

مهلت اعتبار پیشنهادات : سه ماه پس از زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت.

از کل مبلغ پرداختی مبلغ 2.000.000.000 ریال به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت خواهد شد.

این کار فاقد تعدیل می باشد.

بدینوسیله از پیمانکاران با حد اقل گرید 5 پیمانکاری رشته نیرو واجد شرایط، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. ضمناً مناقصه گران پس از بارگذاری کامل اسناد در سامانه، فقط پاکتهای الف را بصورت فیزیکی و دربسته به آدرس فوق الذکر تحویل نمایند.برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره‌‌ 88113367  اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایید.بازدید از پروژه الزامی بوده و نماینده شرکت با معرفی نامه در روز چهارشنبه مورخ 29/05/99 راس ساعت 10 می بایست از پروژه مذکور بازدید بعمل آورند  و جهت هماهنگی های لازم با شماره تلفن 88114007 تماس حاصل نمایند .

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ساخت، حمل، نصب و راه اندازی 5 دستگاه آسانسور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای با موضوع "ساخت، حمل، نصب و راه اندازی 5 دستگاه آسانسور جهت نصب در مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان‌های‌ آذربایجان غربی و کرمان" به شماره 2098000005000008 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد  مناقصه گران و گشایش پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  98/07/03 می¬باشد.

نشانی مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی(قصر)، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، ورودی شماره7، ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازساعت 00/8  روز چهارشنبه مورخ 98/07/03 لغایت ساعت 16/00 روز چهارشنبه  مورخ 98/07/10.
مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 16/00 روز چهارشنبه مورخ98/07/24.
تاریخ گشایش پاکات (ارزیابی کیفی): رأس ساعت 00/10 روز یکشنبه  مورخ98/07/28.   
مبلغ برآورد انجام پروژه: 000/600/900/9  ریال.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 000/030/495  ریال.
بدینوسیله از پیمانکارانی که دارای پروانه طراحی و تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان های ذیصلاح می باشند و مدت اعتبار آن منقضی نشده است، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 88117252  و 88112785 اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ساخت، حمل، نصب، راه اندازی 8 دستگاه چیلر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای با موضوع "ساخت، حمل، نصب و راه اندازی 8 دستگاه چیلر اسکرال یکپارچه ( با کندانسور هوایی ) با مبرد R407C جهت نصب در مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان‌های‌ کردستان، زنجان، سیستان وبلوچستان و چهارمحال و بختیاری" به شماره 2098000005000007 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد    مناقصه گران و گشایش پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 09/06/1398می­باشد.

 

نشانی مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی(قصر)، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، ورودی شماره7، ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازساعت 00/8  روزشنبه مورخ  09/06/98 لغایت ساعت 00/16 روز یکشنبه مورخ 17/06/98.

مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 00/16 روز دوشنبه مورخ 01/07/98.

تاریخ گشایش پاکات (ارزیابی کیفی): رأس ساعت 00/14 روزسه شنبه مورخ 02/07/98.

مبلغ برآورد انجام پروژه: 000/000/676/39 ریال.

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 000/800/983/1 ریال.

بدینوسیله از پیمانکارانی که دارای پروانه طراحی و تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان های ذیصلاح می باشند و مدت اعتبار آن منقضی نشده است، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 88117252  و 88112785 اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایید.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

اداره کل امور اداری و پشتیبانی

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای ساخت، نصب و راه اندازی 8 دستگاه چیلر

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای با موضوع "ساخت، نصب، راه اندازی، آزمایش و تحویل 8 دستگاه چیلر اسکرال یکپارچه (با کندانسور هوایی) با مبرد R407C جهت نصب در مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان‌های‌ کردستان، زنجان، سیستان وبلوچستان و چهارمحال و بختیاری." به شماره 2098000005000005 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 4/4/98 می¬باشد.

نشانی مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، ورودی شماره7، ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی.
مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازساعت 00/8 روز سه شنبه مورخ 4/4/98 لغایت ساعت 00/16 روز سه شنبه مورخ 11/4/98.
مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 00/16روزسه شنبه مورخ25/4/98.
تاریخ گشایش پاکات (ارزیابی کیفی): رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 26/4/98.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 000/800/983/1 ریال.
بدینوسیله از تولید کنندگانی که دارای پروانه طراحی و تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند و مدت اعتبار آن منقضی نشده است، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های 88117252  و 88112785 اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

                                                                                                               اداره کل امور اداری و پشتیبانی

فراخوان خدمات مشاوربه شماره 2/98/51

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد فراخوان انتخاب مشاور براساس روش کیفیت و قیمت با موضوع " انجام مطالعات و طراحی بهسازی لرزه ای جهت مقاوم سازی ساختمانهای ستادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" به شماره 2098000005000003  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان انتخاب مشاور از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت، ارسال درخواست پیشنهاد(RFP)، ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها  از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 01/03/98 می¬باشد.

نشانی مناقصه گزار: تهران - خیابان شریعتی -  بالاتر از چهارراه شهید قدوسی (قصر)- وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات – ورودی شماره7 -ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی-اداره کل امور اداریو پشتیبانی- اداره خرید و قراردادها.
مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان: ازساعت 08:00روزچهارشنبه مورخ 01/03/98 لغایت ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 11/03/98.
مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت12:00روز سه شنبه مورخ21/03/98.
بدینوسیله از مشاوران دارای رتبه 1و 2 گروه شهرسازی و معماری، با تخصص مقاوم سازی - شهرسازی جهت شرکت در فراخوان دعوت به عمل  می آید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 88112785  ‌تماس حاصل نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 .

                                                                                                                    اداره کل امور اداری و پشتیبانی


فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره 1/98/51

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای با موضوع "ادامه و تکمیل پروژه احداث مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) استان کرمانشاه " به شماره 2098000005000004  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. بنابراین لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 01/03/1398 می¬باشد.

نشانی مناقصه گزار: تهران، خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، ورودی شماره7، ساختمان معاونت توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: ازساعت 00/8 روز چهارشنبه مورخ 01/03/98 لغایت ساعت 00/19 روز سه شنبه مورخ 07/03/98.
مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 00/10 روز شنبه مورخ 25/03/98.
تاریخ گشایش پاکات (ارزیابی کیفی): رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 25/03/98.
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ843/256/899/4 ریال.
بدینوسیله از پیمانکاران دارای گواهینامه صلاحیت حداقل پایه 2 در رشته ابنیه و پایه 3 تأسیسات از سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای ظرفیت آزاد کاری، جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  های 88117252  و 88114016 اداره خرید و قراردادها ‌تماس حاصل نمایید.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس41934-021 ، دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768-021

 

اداره کل امور اداری و پشتیبانی