پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف

شرح وظایف : دفتر روابط عمومی

1- جمع‎آوری اخبار و اطلاعات مربوط به وزارت ارتباطات وفنّاوری اطلاعات ، شرکتها ، موسسات و سازمانهای وابسته به صورت ماهانه و تهیه خلاصه آنها جهت مقامات و مراجع ذیربط.
2- تهیه طرحها و برنامه‎های تبلیغاتی و انتشاراتی و اجرای آنها پس از تصویب.
3-تنظیم و اجرای برنامه‎های مربوط به برگزاری جشن‎های ملی ، مذهبی و مراسم بهره‎برداری از طرحها و پروژه‎ها و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی .
4- ایجاد هماهنگی بین واحدهای روابط عمومی شرکتها، مؤسسات و سازمانهای وابسته ، مدیریت شورای هماهنگی روابط عمومی و نظارت بر فعالیتهای آنها .
5- اجرای برنامه‎های ملاقات مقام وزارت و معاونان وزارتخانه با کارکنان با هماهنگی دفتر وزارتی.
6- انجام امور مربوط به برگزاری مصاحبه مقام وزارت و سایر مسئولین وزارتخانه با رسانه‎های گروهی با هماهنگی دفتر وزارتی.
7- انتشار نشریه‎های علمی و فنی مربوط به وزارتخانه پس از تأیید واحدهای ذیربط.
8- اطلاع رسانی برنامه ها و اخبار و عملکردها از طریق پورتال وزارتخانه.
9- فراهم آوردن تسهیلات لازم درمورد بازدید از فعالیتهای وزارتخانه متبوع .
10- تهیه عکس ، اسلاید و فیلم از فعالیتهای دستگاه و ایجاد آرشیو سمعی وبصری.
11- راهنمائی مراجعین بمنظور کسب اطلاعات موردنیاز واحدهای مختلف وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات وسازمانهای وابسته.
12- انتشار آگهی‎های استخدام ، مناقصه و مزایده و سایر اطلاعیه‎ها در جراید و مطبوعات با توجه به ضوابط مربوطه.
13- صدور پاسخ سؤالات و شکایات که مردم و سازمانها در زمینه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات از طریق مطبوعات و رسانه‎های گروهی مطرح می‎نمایند.
14- تحقیق درافکار عمومی و ارزیابی نظرات مردم و استفاده از آن در تعیین خط‎مشی برنامه‎های انتشاراتی و اطلاعاتی.
15- انتشار بولتن عملکرد برنامه‎ها درقالب برنامه‎های سالانه و پنجساله.
16- تهیه پیام مقام وزارت به همایش ها ، هم اندیشی ها و سایر مناسبتها با هماهنگی دفتر وزارتی.
17- نظارت بر اجرای امور انتشاراتی وزارتخانه .
18- پیش بینی برنامه های آموزشی جهت ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان دفتر با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری.
19- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.
20- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مقام مافوق.