پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف

شرح وظایف: دفتر مرکزی حراست

مطابق آئین نامه شرح وظایف حراستها، باتوجه به ماده واحده قانون مصوب 12/2/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص معاونت حفاظت پرسنلی حراستها و آئین نامه تنظیم شده از سوی سازمان سابق امور اداری و استخدامی کشور و ابلاغ آن توسط معاون وقت رئیس جمهور و دبیرکل سازمان مذکور طی نامه شماره 1795/س/3 مورخ22/10/1370 به کلیه مسئولان دستگاههای اجرائی و نیز سازمان تشکیلاتی حراستها که در برگیرنده واحدهای حفاظت پرسنلی، حفاظت فیزیکی(در چارچوب وظایف محوله) و حفاظت اسناد می باشد و در 28ماده و 8 تبصره تنظیم گردیده.

نمونه وظایف :
1-برنامه ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر حفاظت از اماکن، تأسیسات، پرسنل، اسناد طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوطه و سیاست های کلی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات .
2-تدوین آیین نامه ها و دستورالعملهای حراستی جهت اجرا توسط حراست شرکت ها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته .
3- ابلاغ ضوابط و دستورالعملهای(عمومی و اختصاصی) مرتبط با امور حراستی .
4-ایجاد هماهنگی لازم به منظور توسعه، ارتقای آگاهی و اجرای مقررات دفاع غیرعامل در سطح وزارت، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته .
5-ایجاد واحد حفاظت اسناد به استناد مصوبه 273 شورای عالی امنیت ملی .
6-هماهنگی وهمکاری با نیروهای نظامی، انتظامی وامنیتی به منظور تأمین نیازمندیهای حفاظتی و... وزارت متبوع.
7-تهیه و تدوین دستورالعمل های حفاظتی بمنظور پیشگیری و مقابله با تهدیدات دشمن و سایر عوامل بحران زا .
8-تشکیل حراست فناوری اطلاعات به استناد مصوبه شماره 1075 شورای عالی امنیت ملی کشور .
9-حراست از سرمایه های اطلاعاتی دیجیتال حوزه فناوری اطلاعات و به حداقل رساندن هرگونه تهدید و آسیب پذیری داخلی و خارجی و جلوگیری از نشت اطلاعات طبقه بندی شده وزارتخانه در سیستمهای الکترونیکی، رایانه ای و مخابراتی.
10-تعیین ضوابط کلی حفاظتی، موقعیت مکانی سیستم های سخت افزاری اصلی و کنترل تردد به آن مکان و پیگیری تهیه شناسنامه های رایانه ای از شبکه ها، سخت افزارها، نرم افزارها، دسترسی کاربران و بروزرسانی آن .
11- پیگیری تشکیل کمیته های راهبردی امنیت اطلاعات و حضور فعال در آن کمیته .
12- انتصاب مدیران حراست شرکت ها، مؤسسات وسازمانهای وابسته وپست های مشابه درکلیه سطوح .
13-انتقال، جابجایی، مأموریت و ... پرسنل تحت سرپرستی حراست شرکت ها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته.
14- راه اندازی حراست در شرکت ها ، مؤسسات ، سازمانها و ادارات کل استانهای وابسته و سایر مناطق اجرایی که فاقد واحد حراست می باشند .
15-طراحی و استقرار سیستمها و روشهای اداری و نرم افزاری خاص واحدهای حراست با هماهنگی واحد متولی وزارتخانه الکترونیکی.
16-تعیین صلاحیت کارشناسان، مدیران، مشاوران، پیمانکاران و ... سازمان جهت انجام خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و مشاغل حساس .
17-برپائی نمایشگاه سالانه از اقدامات حراست وزارتخانه، شرکتها، مؤسسات و سازمانهای وابسته با هماهنگی دفتر روابط عمومی .
18-تنظیم ضوابط و معیارهای حراستی در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی و حضور و نظارت بر معاملات، قراردادها، مزایده ها، مناقصه ها و ...
19- نظارت و ارزیابی عملکرد حراست ها درسطح وزارت متبوع و شرکت ها، مؤسسات و سازمانهای وابسته اعم ازمدیران، پرسنل وسایرکارکنان تحت سرپرستی ودبیرخانه های محرمانه.
20-برگزاری جلسات و سمینارها به منظور هماهنگی و ارتقاء دانش حفاظتی حراست شرکت ها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و پرسنل تحت سرپرستی برحسب ضرورت .
21-نظارت و کنترل بر فعالیت های واحدهای زیرمجموعه و افراد تحت سرپرستی و همچنین هدایت و راهنمایی کارکنان در انجام وظایف محوله .
22- نظارت بر تهیه طرحهای حفاظت اسناد، فناوری اطلاعات، حفاظت پرسنلی، فیزیکی و صحت اجرای آنها .

23- بازدید و بازرسی ادواری از دفاتر حراست های شرکت ها ، مؤسسات و سازمانها و ادارات کل استانی وابسته و تهیه گزارشهای لازم .
24- نظارت درخصوص برقراری و یا مسدودنمودن پورت های فیزیکی ورودی و خروجی سیستم ها .
25-نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه های مربوطه.
26-اعلام نظر در مورد مسافرتها و مأموریتهای خارج از کشور کارکنان دولت و مسئولین و کارکنان حراستها .
27-تهیه و تدوین بولتن های خبری و موضوعی و جزوات و متون آموزشی و توجیهی برای حراست ها با هماهنگی دفتر روابط عمومی .
28-برنامه ریزی برای آموزش پرسنل و کارکنان تحت سرپرستی با اصول ایمنی، حفاظتی و امنیتی .
29- جذب نیروهای واجد شرایط جهت خدمت در حراست به منظور تأمین نیروی انسانی و رفع کسری کارکنان حراست.
30-انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .
31- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به مقام وزارت .