نام و نام خانوادگی: دکتر رضا فاضل
سمت: مدیر کل دفتر حقوقی