پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف

شرح وظایف : اداره کل امور مالی

1- تأمین اعتبار هزینه واحدها بر حسب بودجه مصوب اعم از هزینه‌ای و طرح تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای .
2- بررسی اسناد مالی و ثبت و ضبط آنها و نگهداری دفاتر مالی مربوط .
3- رسیدگی به پیشنهاد هزینه واحدها از نظر انطباق با محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت .
4- پرداخت حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و تنظیم حسابهای مربوط .
5- پرداخت‌کلیه‌هزینه‌ها ازمحل‌بودجه‌هزینه‌ای،طرح‌تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای و سایر منابع طبق مقررات.
6- پرداخت علی‌الحسابها و پیش‌پرداختها پس از تطبیق با مقررات .
7- تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خرید خدمات و کالا از خارج کشور و پیگیری جهت واریز اسناد مربوطه .
8- نگهداری حساب اموال و دارایی منقول و غیرمنقول وزارتخانه .
9- نگهداری و ارائه حساب دریافتها و پرداختها و موجودیها از بابت اعتبارات جاری و عمرانی سپرده‌ها و پرداختهای انتقالی و سایر وجوه مربوط در زمان و موقع خود .
10- نگهداری حساب و سوابق مربوط به دیون وزارتخانه اعم از پرسنلی و اداری و تهیه فهرست لازم و پیشنهاد آن در موقع تنظیم بودجه تفکیک سال و نام و مشخصات افراد و سازمانهای
طلب کار .
11- انجام امور مربوط به اخذ ضمانتنامه‌ها و ثبت و ضبط و آزادسازی آنها براساس مقررات مربوط .
12- تهیه شناسنامه و کارت مالی برای هر یک از کارکنان به نحوی که در برگیرنده تمام پرداختها به آنان باشد .
13- محاسبه و تعیین کسورات قانونی اعم از سهم بازنشستگی و مالیات و سایر بدهیهای مسلم کارکنان و پرداخت بموقع آن به سازمانهای ذیربط .
14- محاسبه مالیات و کسورات در رابطه با پرداختهای پیمانکاری و وصول و ایصال بموقع آن .
15- تهیه صورتهای مالی در رابطه با تفریغ بودجه هر سال و ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط .
16- تهیه فهرست عملکرد اعتبارات به تفکیک برنامه و فصل و گزارش ماهانه آن به مقام مافوق .
17- اهتمام درخصوص انجام بهینه روشهای مالی ، محاسباتی براساس استانداردهای ارائه شده توسط مراجع ذیصلاح .
18- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان اداره کل
با هماهنگی و همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری .
19- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.
20- ارائه گزارش ماهانه از عملکرد واحد به معاونت و سایر مقامات مجاز ذیربط .