نام و نام خانوادگی: مجید خباز
سمت: مدیرکل امور اداری و پشتیبانی