نام و نام خانوادگی: فرهاد معارفی
سمت:  معاون توسعه مدیریت ، هماهنگی و امور پشتیبانی