پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف

- سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر طرحها و پروژه های ملی راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشترک بین حوزه وزارت، شرکتها، سازمانها و مراکز تابعه و همچنین بین سایر دستگاههای اجرایی کشور.
2- سیاستگزاری و برنامه ریزی برای هدایت و حمایت از بخش های اقتصادی واجتماعی دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد و نیل به ظرفیتی بومی و ملی برای دستیابی به فرآیند تصمیم گیری مستقل کشور در زمینه های توسعه فناوریهای نوین ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .
3- سیاستگزاری و برنامه ریزی جامع بمنظور شناسایی، هدایت و حمایت راهبردی ، سیاسی ومالی از بخشهای دولتی و غیردولتی اقتصادی و اجتماعی فعال در امر توسعه فناوری های نوین در
زمینه های ارتباطات ، اطلاعات وامور فضایی در سطح کشور
4- سیاستگزاری ، برنامه ریزی , هدایت و نظارت بر وجوه اداره شده به منظور حمایت از پروژه‌ها و طرحهای توسعه‌ای ، اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات مرتبط با بخش‌های ارتباطات، فنّاوری اطلاعات و امور فضایی توسط بخشهای غیردولتی برابر ضوابط و مقررات مربوطه .
5- سیاستگزاری و برنامه ریزی در زمینه برگزاری اجلاسهای کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی, گردهمایی ها ، نمایشگاهها و کنفرانسهای بین المللی داخلی و خارجی که مسئولیت آنها به عهده وزارتخانه می باشد.
6- سیاستگزاری بمنظور ایجاد ، حفظ و تداوم حضور مؤثر وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در مجامع و اتحادیه‌های بین المللی و منطقه‌ای ارتباطات ، فنّاوری اطلاعات و امور فضائی .
7- تعیین خط مشی همکاری متقابل با مجامع و مراکز آموزشی, پژوهشی ، صنعتی و تولیدی خارج از کشور بمنظور دسترسی کشور به فنّاوری موردنیاز در زمینه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و فراهم نمودن امکانات جهت بازدید متقابل از مراکز علمی و پژوهشی یکدیگر با هماهنگی و همکاری مؤسسه آموزش و تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات .
8- سیاستگزاری و برنامه ریزی جهت بررسی و شناسایی تخصص های برتر و مزیت های نسبی
متخصصان کشور در آن دسته از فناوری های مرتبط با ا طلاعات، ارتباطات و امور فضایی که
می توانند در بازارهای بین المللی رقابت نمایند.
9- تعیین سیاست ها و سازو کارهای صریح برای اثر بخش نمودن مدیریت نظام فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در جهت علائق، منافع و مقاصد بلند مدت کشور
10- سیاستگزاری و برنامه ریزی جامع جهت هدایت، تشویق، ایجاد، کسب، توسعه و انتشار
فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در سطح کشور
11- سیاستگزاری و برنامه ریزی جهت شناسایی و حمایت از سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی در توسعه فناوری های نوین اطلاعات، ارتباطات و امور فضایی کشور
12- سیاستگزاری، برنامه ریزی، هدایت و حمایت از بخش های اقتصادی و اجتماعی دولتی و غیردولتی برای کسب فناوری و ایجاد ظرفیت و قابلیت فنی برای تولید کالا و خدمات مختلف قابل بهره برداری در زمینه های ارتباطات، تبادل اطلاعات و امور فضایی در کشور
13- سیاستگزاری و برنامه ریزی جامع در خصوص شناسایی فناوری های موردنیاز کشور برای واردات و فناوری های مورد نیاز سایر جوامع جهت صادارات از کشور در زمینه فناوری های اطلاعات، ارتباطات وامور فضایی.
14- برنامه ریزی جهت حمایت بخش های دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد و گسترش صنایع نوین با اتکا بر دستاوردهای فناوری های بومی کشور در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .
15- نقطه تماس اتحادیه‌ها, اجلاس‌ها ، مجامع و سازمانهای منطقه ای و بین‌المللی ارتباطات , فنّاوری اطلاعات و امور فضایی بعنوان نماینده وزیر .
16- ایجاد هماهنگی لازم بین مواضع پستی ، مخابراتی و فنّاوری اطلاعات و امور فضائی جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای عضو اتحادیه‌ها و مجامع جهانی و منطقه‌ای ارتباطات ، فنّاوری اطلاعات و امور فضائی .
17- ایجاد تسهیلات جهت دسترسی و استفاده سازمانها و شرکتهای وابسته و سایر نهادها از قابلیتها, امکانات و فرصتهای دو جانبه , چند جانبه منطقه ای و بین المللی .
18- برنامه ریزی، هدایت و ارائه راهکار جهت بسط پیوندهای ضروری بین استراتژی فناوری های
ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی کشور با استراتژی تجاری و بازار داخلی و خارجی.
19-برنامه ریزی راهبردی و اجرای راهکارهای لازم جهت جذب بخش های غیر دولتی کشور در تولید فناوری های نوین ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی از طریق سرمایه گذاری های دولتی و یا اعمال سیاست های تشویقی
20- هدایت ونظارت بر بررسی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط درخصوص متناسب سازی و تطبیق و توسعه سیاست علم و فناوری در زمینه های ارتباطات ، اطلاعات و امور فضایی در حل سریع مشکلات کوتاه مدت کشور.
21- هدایت و نظارت بر بررسی و شناسایی توان رقابت صنعتی کشور در تولید فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی و ارائه راهکارهای موثر جهت افزایش آن با هدف افزایش توان اقتصادی کشور
22- هدایت ونظارت بر بررسی جهت حصول اطمینان از وجود بازارهای لازم و توسعه یافته برای محصولات و دستاوردهای کشور در زمینه فناوری های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی
23- هدایت و نظارت بر بررسی و ارائه راهکارهای موثر وحمایت جهت گسترش بازارهای داخلی محصولات فناوری های بومی در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی با هدف ایجاد فرصتهای نوین شغلی در کشور.
24- هدایت و نظارت بر بررسی و ارزیابی ادواری فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی بر حسب میزان کمک به اهداف اجتماعی و فرهنگی کشور.
25- هدایت و نظارت بر بررسی قوانین و مقررات صدور فناوری های مدرن و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت حذف محدودیتهای غیر ضرور مربوطه.
26- هدایت ونظارت بر جمع آوری اطلاعات پیرامون ظرفیتهای موجود فیزیکی، انسانی، پژوهشی، مالی، مدیریتی و نیازهای فناوری کشور و قابلیتهای فنی برای تولید کالا وخدمات مختلف قابل
بهره برداری در زمینه ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .
27- هدایت و نظارت بر بررسی و پیش بینی وضعیت آتی کوتاه، میان و دراز مدت کشور در
زمینه های ظرفیتهای فیزیکی، انسانی، پژوهشی، مالی، مدیریتی و نیازهای فناوری ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی و تاثیر تغییرات حاصله بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.
28- هدایت و نظارت بر بررسی و پیش بینی چگونگی همکاری های بین المللی در توسعه
فناوری های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی کشور
29- نظارت در تهیه اسناد قراردادها و موافقت نامه ها با سایر کشورها و سازمانهای منطقه‌ای و جهانی.
30- نظارت بر امور شناسائی منابع سرمایه‌ای (انسانی, فیزیکی و اعتباری) و فراهم آوردن
زمینه های مناسب برای جذب و مشارکت سرمایه‌ها و منابع بالفعل و بالقوه خارجی و توسعه صادرات خدمات و تجهیزات ارتباطات، فنّاوری اطلاعات و امور فضائی کشور .
31- نظارت بر تهیه و تدوین برنامه اجرایی جهت توسعه سرمایه‌گذاری خارجی , بازاریابی و توسعه صادرات خدمات و تجهیزات ارتباطات، فنّاوری اطلاعات و امور فضائی کشور .