پرش به محتوای اصلی

دستورالعمل های حمایتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ردیف

موضوع دستورالعمل/ آیین نامه

تاریخ تصویب

1

دستورالعمل اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

7/10/84

2

دستور العمل حمایت از انجام پروژه های دانشجویی کارشناسی ارشد و دکتری

12/10/84

3

دستورالعمل اجرایی مأموریت های خارجی وزارت ارتباطات و
 فنآوری اطلاعات

1/11/84

4

دستور العمل اجرایی برگزاری سخنرانی های علمی – تخصصی در مجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

20/12/84

5

دستورالعمل نحوه حمایت وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات از
کنفرانس ها، همایش ها و نشریات مرتبط با
ICT

19/1/85

6

آیین نامه شورای راهبردی آموزش، پژوهش و فنآوری وزارت، سازمان های وابسته و شرکت های تابعه

2/2/85

7

دستورالعمل انجام تحقیقاتی استانی، آیین نامه راهبردی آموزش، پژوهش و فنآوری وزارت مصوب 2/2/85 شورای معاونین وزارت

2/2/85

8

دستورالعمل حمایت از نویسندگان کتب و مقالات در مجموعه وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

2/3/85

9

دستورالعمل اعطای تسهیلات جهت ادامه تحصیل کارکنان وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات سازمان های وابسته و شرکت های تابعه

10/4/85