پرش به محتوای اصلی

- بررسی ، تهیه و تدوین راهبردها ، سیاستها وبرنامه¬های بلندمدت و میان مدت
( از جنبه های مختلف از قبیل توسعه ساختاری ، حقوقی ، فناوری) و اهداف کیفی
و کمی بخش¬ ارتباطات، فناوری اطلاعات به تفکیک زیربخش های مخابرات ، فناوری اطلاعات ، پست و فضایی با همکاری دستگاههای وابسته.
2- تهیه و تدوین برنامه سالانه کلیه دستگاههای وابسته با هماهنگی و همکاری واحدهای ستادی وزارت .
3- تدوین برنامه کلی سالانه وزارت از تلفیق برنامه های سالانه دستگاههای وابسته .
4- تهیه وتدوین سندهای راهبردی ملی واستانی توسعه بخش های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور.
5- بررسی بودجه سالانه ستاد وزارت و دستگاههای وابسته و تلفیق آنها به عنوان بودجه جامع وزارت.
6- بررسی مفاد بخشنامه ها و ضوابط اجرایی بودجه سالیانه کل کشور و تهیه و تنظیم چارچوب ، معیار و ضوابط وسیاستهای بودجه ای سالیانه ستاد وزارت و دستگاههای وابسته جهت تصویب مقام محترم وزارت و ابلاغ به آنها.
7- بررسی تبصره‌ها و بندهای قانون بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش عملکرد و سایر گزارشها و پیشنهادهای لازم بمنظور ابقاء، اصلاح و یا حذف آنها در لایحه بودجه سال بعد.
8- برآورد اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای سالانه مورد نیاز بخش و راههای تأمین آن .
9- تهیه و تنظیم جدول توزیع اعتبارات برگشتی از محل درآمدهای بخش از قبیل : حق امتیاز و حق فرکانس جهت تصویب مقام محترم وزارت و پیشنهاد درج در لایحه بودجه سالانه .
10- تدوین و پیاده سازی نظام جامع بودجه ای وزارت .
11- تدوین سیاست‌ها ، برنامه ها و بودجه سالیانه ، میان مدت و بلند مدت سرویس‌های عمومی اجباری USO (Universal Service Obligation) و طرح¬های کلان توسعه خدمات در نقاط غیربرخوردار بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات .
12- تهیه و تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین برنامه های پنجساله کشور مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
13- تهیه و تنظیم پیش‌نویس آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌ها و بندهای قانون بودجه سالیانه مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.
14- بررسی گزارش تفریغ بودجه سالیانه بخش و ارجاع آن به دستگاههای وابسته و پیگیری جهت پاسخگویی به دیوان محاسبات کل کشور و انجام اقدامات لازم جهت جلوگیری از درج ابهامها و ایرادهای مطرح در گزارش های سالهای بعدی .
15- بررسی و اظهارنظر درخصوص مواد 11 و 12 قانون وظایف واختیارات وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و تبصره ماده 21 اساسنامه شرکت ارتباطات و زیرساخت و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذیربط .
16- تنظیم جداول تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای ستاد وزارت و دستگاههای وابسته در دوره های زمانی مشخص جهت تصویب مقام محترم وزارت و ابلاغ به وزارت امور اقتصادی و دارائی .
17- تهیه جدول عملکرد اعتبارات تخصیصی در مورد طرحهای ستاد وزارت و دستگاههای وابسته و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.
18- بکارگیری آمار و اطلاعات موردنیاز جهت بررسی بودجه هزینه‌ای و تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای ستاد وزارت و دستگاههای وابسته ، تهیه شده توسط گروه آمار و اطلاعات دفتر بررسی های اقتصادی
19- تهیه و تنظیم جداول سهمیه اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی ستاد وزارت و دستگاههای وابسته و ابلاغ احکام مربوطه.
20- بررسی و تائید موافقتنامه ها ، همراه با برنامه سالانه با واحدهای تابعه و وابستة وزارت و مبادله آنها پس از تصویب مقام محترم وزارت وتهیه و تنظیم تفاهم نامه ها با سایر دستگاهها جهت واگذاری اعتبار در چارچوب برنامه های مصوب.
21- پیش بینی برنامه های آموزشی جهت ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان دفتر با هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری .
22- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .
23- تهیه و ارائه گزارشهای ادواری به معاونت ذیربط.