پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف

1-تهیه و تدوین و نظارت بر حسن اجرای راهبردها، سیاست ها، برنامه های بلندمدت، میان مدت و سالانه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به تفکیک زیربخش های مخابرات، فناوری اطلاعات، پست و فضا با همکاری دستگاه های وابسته و واحدهای ستادی وزارت .
2- تهیه و تدوین و نظارت بر حسن اجرای سندهای راهبردی ملی و استانی توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور.
3- تدوین و پیاده سازی نظام جامع بودجه ای وزارت و دستگاه های وابسته.
4- تدوین بودجه سالانه وزارت و دستگاه های وابسته.
5- برآورد اعتبارات هزینه ای و سرمایه ای سالانه مورد نیاز بخش و تهیه و تنظیم جداول توزیع اعتبارات برگشتی از محل درآمدهای بخش، سهمیه اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی وزارت و دستگاه های وابسته.
6- بررسی، تأیید و نظارت کلان بر حسن اجرای موافقت نامه ها، طرح ها و پروژه های واحدهای تابعه و وابسته وزارت.
7- بررسی و نظارت بر پیشنهادهای شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و مدارک مربوط درخصوص انجام بعضی معاملات از طریق ترک تشریفات مناقصه یا مزایده که به لحاظ مقررات موضوعه و حد نصاب مربوط بایستی توسط مقام عالی وزارت تنفیذ شود.
8- اظهار نظر درخصوص مواد 11 و 12 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تبصره ماده (21) اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت و ارایه گزارش های لازم به مراجع ذیربط.
9- تعیین شاخص های نظارت و ارزیابی برنامه های پنج ساله، سالانه و بودجه سالانه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات به تفکیک زیربخش ها و دستگاه های وابسته.
10- نظارت بر اجرای صحیح قوانین ومقررات و اعمال استانداردهای توسعه و نگهداری شبکه های مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات کشور.
11- نظارت راهبردی بر اجرای قوانین، مقررات و برنامه های کلان ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با هماهنگی سایر معاونت ها و دستگاه های ذیربط.
12- نظارت بر اجرای تعهدات و قراردادهای امور مخابراتی، پستی، فناوری اطلاعات، ارتباطات رادیویی و فضایی که دولت ایران متعهد به اجرای آن ها است.
13- تهیه وتدوین شاخص های اختصاصی وانجام ارزیابی عملکرد فعالیت های بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات ، ارتباطات رادیویی و فضایی کشور و واحدهای وزارت، شرکت ها،
سازمان ها ومؤسسات وابسته.
14- هدایت و راهبری شرکت های زیرمجموعه در تهیه تقویم مجامع عمومی و برگزاری آن ها و اخذ گزارش ها و صورت وضعیت های عملکردی و مالی.
15- بررسی صورتجلسات شوراها و نیز مجامع عمومی شرکت های وابسته به سایر وزارتخانه ها که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده ایشان عضو آن ها می باشند یا شرکت هایی که وزارت در آنها صاحب سهام است.
16- ایجاد پایگاه جامع داده ها و اطلاعات آماری و همکاری جهت توسعه مکانیزاسیون نظام آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات، ارتباطات رادیویی و فضایی به صورت زیربخشی و فرابخشی با مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر واحدهای ذیربط.
17- ارتباط مستمر با مجامع و سازمان های بین المللی جهت به هنگام سازی آمار و اطلاعات مرتبط با وضعیت توسعه بخش و بررسی و پیگیری روند آمارهای ملی، منطقه ای، بین المللی مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌ تنظیم مقررات ، ارتباطات رادیویی و امور فضایی.
18- پایش و مانیتورینگ آمار و اطلاعات مربوط به مشاغل، طرح ها، پروژه ها و سایر شاخص های مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات ، ارتباطات رادیویی و امور فضایی کشور به صورت بخشی و فرابخشی.
19- هدایت و نظارت بر بررسی های فنی و اقتصادی آزادسازی و خصوصی سازی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارتباطات رادیویی و امور فضایی و تدوین راهبردها، برنامه ها و سیاست ها و حسن اجرای آنها.
20- تدوین شاخص ها و مدل های توسعه اقتصادی ارتباطات، فناوری اطلاعات، ارتباطات رادیویی و فضایی کشور.
21- بررسی مشخصات و مختصات آزادسازی و خصوصی سازی امور مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات از بعد فنی و اقتصادی و تهیه و تنظیم فهرست مواد آزادسازی و خصوصی سازی
بخش های ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور.
22- انجام بررسی های اقتصادی و تحلیل آن به منظور توسعه سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و فراهم آوردن زمینه های مناسب برای جذب و مشارکت سرمایه ها و منابع بالفعل و بالقوه خارجی .
23- تدوین سیاست های حمایت از تولید داخل در بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات و امنیت.
24-تدوین راهبردهای صادراتی بخش با هدف توسعه صادرات خدمات و تجهیزات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور.
25-تعامل با تشکل های صنفی، مهندسی و تخصصی و همچنین بخش غیردولتی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور فضایی .
26-بررسی روابط و همکاری های اقتصادی بین المللی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور فضایی با همکاری اداره کل امور بین الملل و مطالعات راهبردی .
27-نقطه تماس واحدهای ستادی وزارتخانه، شرکتها، سازمانها و مؤسسات وابسته با دستگاه های اجرایی کشور، منطقه و بین الملل در زمینه داده ها و اطلاعات آماری بخش ارتباطات فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و امور فضایی کشور.
28- نظارت بر بررسی و انطباق مصوبات هیئت مدیره شرکتها با موازین قانونی و سیاستهای کلی مجامع عمومی صاحبان سهام شرکتها .
29- نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در قلمرو شکبه های غیر مادر بخشهای مخابرات، پست و همچنین در امور مربوط به پست بانک، خدمات هوایی (پیام) و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهال و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
30- نظارت بر حسن اجرای امور محوله به واحدهای تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی، تسهیلات لازم، تعیین خط مشی مناسب برای آن ها.