نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی فسنقری

سمت:مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی برنامه ها و امور مجامع