پرش به محتوای اصلی

شرح

این دفتر بعنوان تنها مرجع قانونی مجاز به استخراج ، توزیع و اطلاع رسانی آمارهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارتخانه، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته بصورت بخشی و فرابخشی است و شرح وظایف آن بشرح زیر می باشد:
1- انجام بررسی های فنی ، اقتصادی کلان و تطبیقی برنامه ها و طرحهای ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارتباطات رادیویی و فضایی و ارائه گزارشهای لازم .
2-تدوین شاخصها و مدلهای توسعه اقتصادی ارتباطات ، فناوری اطلاعات ، ارتباطات رادیویی و فضایی کشور.
3- همکاری از بعد فنی و اقتصادی در تهیه و تدوین طرحها و برنامه ها در مقاطع مختلف زمانی اعم از برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در جهت توسعه ارتباطات ، فناوری اطلاعات کشور.
4- بررسی وتدوین نظام عرضه وتقاضای ارائه خدمات پایه دربخش ارتباطات وفناوری اطلاعات کشور .
5- بررسی و تدوین سیاستهای سرویس های عمومی اجباری USO (Universal Service Obligation) بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.
6- بررسی فنی و اقتصادی مواد قانونی وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ارائه گزارشهای لازم .
7- پیش بینی برنامه ، طرحها و ارز و ریال موردنیاز در برنامه پنجساله و سالیانه .
8- بررسی اقتصادی وارائه پیشنهاد لازم در زمینه اجرای روشهای بهره وری مبنی برارتباطات و فناوری اطلاعات.
9-بررسی فنی واقتصادی و ارائه پیشنهاد لازم جهت اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه پیشنهادی بخشهای مختلف برای دوره عملکرد سال بعد و تغییرات احتمالی طی دوره .
10- بررسی فنی ، اقتصادی و ارائه پیشنهاد جهت بسترسازی لازم برای اجرا و رفع مشکلات آزادسازی و خصوصی سازی و واگذاری امور بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات.
11- بررسی تبعات اقتصادی و تهیه و تنظیم فهرست موارد آزادسازی وخصوصی سازی و
واگذاری امور.
12- تهیه و تدوین و اجرای ضوابط ، بررسی و اعلام مشخصات و مختصات آزادی سازی و
خصوصی سازی فعالیتهای مربوط به ارتباطات و فناوری اطلاعات.


13-تهیه و تدوین راهبردها ، سیاستها و برنامه های حضور بخش غیردولتی در فعالیتهای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور..
14- همکاری با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تهیه ، تدوین ، بررسی و بازنگری در قوانین ، مقررات و آئین نامه های لازم برای آزادسازی و خصوصی سازی فعالیتهای ارتباطات وفناوری اطلاعات.
15- تلفیق سیاستها و برنامه های بهره برداری از الگوهای توسعه و مصرف ارتباطات ، فناوری اطلاعات و امور فضایی کشور با همکاری معاونتهای ذیربط .
16-ارائه پیشنهاد در زمینه اهداف کیفی و کمی برنامه ها و فعالیتها در بخشهای مختلف و تعیین اولویت برنامه ها با توجه به امکانات مالی ، فنی ونیروی انسانی در چارچوب سیاستهای کلی وزارتخانه با همکاری واحدهای ذیربط .
17- بررسی فنی و اقتصادی و پیشنهاد صدور موافقتنامه اصولی آزادسازی فعالیتهای ارتباطات و فناوری اطلاعلات.
18- بررسی فنی و اقتصادی طرحهای تفصیلی آزادسازی و تعیین طرحهای قابل قبول.
19- بررسی فنی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد صدور مجوز تأسیس و تمدید نگهداری و بهره برداری از طرحهای مربوط به آزادسازی .
20- مطالعه فنی و اقتصادی و ارائه پیشنهاد جهت تدوین سیاستهای مربوط به فضاسازی و ایجاد
انگیزه های لازم برای مشارکت مردم و جلب توسعه سرمایه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی در توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات .
21- بررسی فنی ، اقتصادی ورود فناوری های جدید به کشور
22- ارائه سیاستهای حمایت از تولید داخل دربخش تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری کالاهای حوزه ارتباطات ، فناوری اطلاعات و امنیت.
23- تعامل با تشکل های صنفی ومهندسی وتخصصی و بخش غیردولتی حوزه ارتباطات .فناوری اطلاعات .
24- تدوین برنامه توسعه اشتغال و کارآفرینی دربخش ارتباطات و فناوری اطلاعات .
25- بررسی بازار بورس و وضعیت سهام وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در شرکت های زیرمجموعه و واگذارشده.
26- تلاش برای کسب جایگاه مناسب برای ارتباطات وفناوری اطلاعات در تولید ناخالص ملی .
27- انجام مطالعات به منظور تدوین راهبردهای صادراتی بخش با هدف توسعه صادرات خدمات و تجیهزات ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور.
28- بررسی روابط و همکاری های اقتصادی بین المللی درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات .
29- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای جذب و مشارکت سرمایه ها ومنابع بالفعل و بالقوه خارجی .
30- حمایت از حضور شرکت های ایرانی در قراردادها و نمایشگاههای خارج از کشور.
31- ایجاد پایگاه داده ها واطلاعات آماری و داشبورد الکترونیکی بخش ارتباطات وفناوری
اطلاعات ، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و امور فضایی و نقطه تماس واحدهای ستادی وزارتخانه ، شرکتها، مؤسسات و سازمانهای وابسته و سایر دستگاههای اجرایی دولتی و غیردولتی کشور ، منطقه و بین الملل درخصوص تبادل اطلاعات بخش از طریق مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
32- انجام هماهنگی های لازم با مراجع ذیربط از قبیل مرکز آمار ایران، پایگاه اطلاع رسانی دولت و سایر مراکز آماری داخلی و خارجی برای اتصال به پایگاه اطلاعات آماری بخش .
33- بررسی و نیازسنجی آماری واحدهای سازمانی وزارتخانه، شرکتها، موسسات و سازمانهای وابسته جهت شناسایی، جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل و ارائه نیازهای آنها.
34- بررسی و پیگیری روند آمارهای ملی، منطقه ای، بین المللی مرتبط با بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و امور فضایی جهت جمع آوری، دسته بندی و
ذخیره سازی در بانک اطلاعات .
35- بررسی در زمینه گسترش شبکه های آماری متناسب با نیازهای بخشی جهت بهره برداری های لازم .
36- جمع آوری، پردازش، پایش و کنترل آمار و اطلاعات مربوط به مشاغل، طرح ها، پروژه ها و سایر شاخصهای مرتبط با بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و امور فضایی کشور.
37- برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای آمارگیری بخشی با مشارکت واحدهای وزارتخانه،
شرکت ها، مؤسسات و سازمانهای وابسته و اظهار نظر در این خصوص .
38- بررسی، عارضه یابی، شناسایی تنگناها و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود گردش کار در نظام آمارهای بخشی .
39- پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی آمار در داخل دستگاه.
40-تهیه سالنامه، فصلنامه، ماهانه وگاهنامه آماری بصورت الکترونیکی یاکاغذی برحسب نیاز بخش.
41- انجام تحقیقات و بررسی های آماری جهت رفع نیازمندی های برنامه ریزی و بودجه طرح های اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته با همکاری دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه .
42- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای ضوابط ، مقررات و آئین نامه های مربوط به حمایت از صنایع داخلی و صدور خدمات فنی و مهندسی .
43- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان دفتر با همکاری و هماهنگی مرکز نوسازی وتحول اداری .
44- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.
45- تهیه و ارائه گزارشهای ادواری به معاونت ذیربط.