لیست مراکز دانشگاهی و حوزوی تایید شده

 

ردیف

نام مرکز

آدرس وبسایت(URL)

1

دانشگاه علوم پزشکی قم

 vc.muq.ac.ir

2

دانشگاه علوم پزشکی قم

lms.muq.ac.ir 

3

دانشگاه علوم پزشکی قم

tabib.muq.ac.ir

4

دانشگاه علوم پزشکی قم

sama.muq.ac.ir

5

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

arumsnavid.vums.ac.ir

6

 دانشگاه علوم پزشکی خلخال

khalumsnavid.vums.ac.ir

7

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

muinavid.vums.ac.ir

8

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

kaumsnavid.vums.ac.ir

9

 دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز)

abzumsnavid.vums.ac.ir

10

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

medilamnavid.vums.ac.ir

11

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

umsunavid.vums.ac.ir

12

 دانشگاه علوم پزشکی سراب

sarabnavid.vums.ac.ir

13

 دانشگاه علوم پزشکی مراغه

mrgumsnavid.vums.ac.ir

14

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

tbzmednavid.vums.ac.ir

15

 دانشگاه علوم پزشکی خوی

khoyfaculty.vums.ac.ir

16

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

bpumsnavid.vums.ac.ir

17

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

elc.bpums.ac.ir

18

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

tabib.bpums.ac.ir

19

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

elib.bpums.ac.ir

20

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

navid.vums.ac.ir

21

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

tumsnavid.vums.ac.ir

22

دانشگاه علوم پزشکی انتقال خون

ibtonavid.vums.ac.ir

23

 دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی

sbunavid.vums.ac.ir

24

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

iumsnavid.vums.ac.ir

25

دانشگاه علوم پزشکی قلب رجایی

imunavid.vums.ac.ir

26

 دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

bmsunavid.vums.ac.ir

27

 دانشگاه علوم پزشکی ارتش

ajaumsnavid.vums.ac.ir

28

 دانشگاه علوم پزشکی شاهد

shahednavid.vums.ac.ir

29

  دانشگاه علوم پزشکی مجازی

vums.ac.ir

30

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

elib.vums.ac.ir

31

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

research.vums.ac.ir

32

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

register.vums.ac.ir

33

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

exam.vums.ac.ir

34

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ecpd.vums.ac.ir

35

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

vc.vums.ac.ir

36

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

vc.ibto.ir

37

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

sipad.tums.ac.ir

38

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

education.tums.ac.ir

39

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

live.tums.ac.ir

40

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

webinartums.tums.ac.ir

41

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

samad.tums.ac.ir

42

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

exam.tums.ac.ir

43

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

vclass.tums.ac.ir

44

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

academy.tums.ac.ir

45

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

virtualservice.tums.ac.ir

46

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

webinar.tums.ac.ir

47

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

webinaradobe.tums.ac.ir

48

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

envirtualservice.tums.ac.ir

49

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

research.ac.ir

50

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

skumsnavid.vums.ac.ir

51

 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

bumsnavid.vums.ac.ir

52

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

vc.bums.ac.ir

53

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

thumsnavid.vums.ac.ir

54

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mumsnavid.vums.ac.ir

55

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

medsabnavid.vums.ac.ir

56

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

gmunavid.vums.ac.ir

57

 دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

trjumsnavid.vums.ac.ir

58

 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

numsnavid.vums.ac.ir

59

دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

lms.mums.ac.ir

60

دانشگاه علوم پزشکی مشهد  

webinar.mums.ac.ir

61

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

webinar.gmu.ac.ir

62

 دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

nkumsnavid.vums.ac.ir

63

 دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

esfrumsnavid.vums.ac.ir

64

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ajumsnavid.vums.ac.ir

65

دانشگاه علوم پزشکی ابادان

abadanumsnavid.vums.ac.ir

66

 دانشگاه علوم پزشکی دزفول

dumsnavid.vums.ac.ir

67

 دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

behumsnavid.vums.ac.ir

68

 دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

shoushtarnavid.vums.ac.ir

69

 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

zumsnavid.vums.ac.ir

70

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

connect.zums.ac.ir

71

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

vc.zums.ac.ir

72

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

sama.zums.ac.ir

73

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

semumsnavid.vums.ac.ir

74

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

shmunavid.vums.ac.ir

75

 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

zaumsnavid.vums.ac.ir

76

 دانشگاه علوم پزشکی زابل

zbmunavid.vums.ac.ir

77

 دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

irshumsnavid.vums.ac.ir

78

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز

sumsnavid.vums.ac.ir

79

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

jumsnavid.vums.ac.ir

80

دانشگاه علوم پزشکی لارستان

larumsnavid.vums.ac.ir

81

 دانشگاه علوم پزشکی گراش

gerumsnavid.vums.ac.ir

82

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

vc.jums.ac.ir

83

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

vexam.jums.ac.ir

84

دانشگاه علوم پزشکی فسا

vc.fums.ac.ir

85

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

qumsnavid.vums.ac.ir

86

 دانشگاه علوم پزشکی قم

muqnavid.vums.ac.ir

87

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان

muknavid.vums.ac.ir

88

دانشگاه علوم پزشکی سنندج

vc2.muk.ac.ir

89

 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

rumsnavid.vums.ac.ir

90

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

kmunavid.vums.ac.ir

91

 دانشگاه علوم پزشکی بم

mubamnavid.vums.ac.ir

92

 دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

sirumsnavid.vums.ac.ir

93

 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

jmunavid.vums.ac.ir

94

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

oc.kmu.ac.ir

95

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

vc.jmu.ac.ir

96

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

kmusnavid.vums.ac.ir

97

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

yumsnavid.vums.ac.ir

98

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

goumsnavid.vums.ac.ir

99

 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

gumsnavid.vums.ac.ir

100

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

lumsnavid.vums.ac.ir

101

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

lorestan.ircme.ir

102

دانشگاه علوم پزشکی بابل

mubabolnavid.vums.ac.ir

103

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

mazumsnavid.vums.ac.ir

104

دانشگاه علوم پزشکی بابل

azmoon.mubabol.ac.ir

105

دانشگاه علوم پزشکی بابل

webinar.mubabol.ac.ir

106

دانشگاه علوم پزشکی بابل

hamava.mubabol.ac.ir

107

 دانشگاه علوم پزشکی ساوه

savehumsnavid.vums.ac.ir

108

 دانشگاه علوم پزشکی خمین

khomeindhnavid.vums.ac.ir

109

دانشکده علوم پزشکی ساوه

lms.savehums.ac.ir

110

دانشکده علوم پزشکی ساوه

lmsvc.savehums.ac.ir

111

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

lms.hums.ac.ir

112

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

webconf.hums.ac.ir

113

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

exam.hums.ac.ir

114

 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

rep.hums.ac.ir

115

 دانشگاه علوم پزشکی همدان

umshanavid.vums.ac.ir

116

 دانشگاه علوم پزشکی اسد آباد

aumsnavid.vums.ac.ir

117

 دانشگاه علوم پزشکی یزد

ssunavid.vums.ac.ir

118

دانشگاه علوم پزشکی یزد

lms.ssu.ac.ir

119

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

vc3.goums.ac.ir

120

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

vc1.goums.ac.ir

121

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

vc2.goums.ac.ir

122

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

vc2.goums.ac.ir/

123

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

vc4.goums.ac.ir

124

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

elearn.goums.ac.ir

125

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

exam.shmu.ac.ir

126

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

lms.shmu.ac.ir

127

دانشگاه علوم پزشکی فسا

vc.fums.ac.ir

128

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

Miuvc.ir

129

جامعه المصطفی (ص) العالمیه

Vce.miu.ac.ir

130

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

vc.iranian.ac.ir

131

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

lms.iranian.ac.ir

132

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server479.bbb-server.com

133

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server477.bbb-server.com

134

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server486.bbb-server.com

135

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server493.bbb-server.net

136

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server476.bbb-server.com

137

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server484.bbb-server.com

138

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server478.bbb-server.com

139

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server480.bbb-server.com

140

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server492.bbb-server.net

141

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server483.bbb-server.com

142

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server485.bbb-server.com

143

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server492.bbb-server.net

144

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

http://vlc.dpm.ir

145

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

sepehr.sadjad.ac.ir

146

غیر انتفاعی شاندیز

ip1.shandiz.ac.ir

147

غیر انتفاعی شاندیز

ip2.shandiz.ac.ir

148

غیر انتفاعی شاندیز

ip4.shandiz.ac.ir

149

غیر انتفاعی شاندیز

ip5.shandiz.ac.ir

150

غیر انتفاعی شاندیز

class.shandiz.ac.ir

151

مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

http://lms.iju.ir

152

مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

http://vc.iju.ir

153

مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

http://resource.iju.ir

154

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://msl.imamreza.ac.ir

155

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://bsl.imamreza.ac.ir

156

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://online.imamreza.ac.ir

157

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://pooya.imamreza.ac.ir

158

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://pooya1.imamreza.ac.ir

159

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://olc.imamreza.ac.ir

160

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

lms.sepahan.ac.ir

161

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

194.150.68.19

162

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

194.150.68.22

163

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

edu.sepahan.ac.ir

164

مجتمع آموزش عالی سراوان

elc.saravan.ac.ir

165

دانشگاه شهاب دانش

http://Lms.shdu.ac.ir

166

موسسه آموزش عالی ادیبان

lms.adiban.ac.ir

167

موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

lms.rouzbahan.ac.ir

168

موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

adobe.rouzbahan.ac.ir

169

دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی

lms.shbu.ac.ir

170

موسسه آموزش عالی حکیم طوس

http://elc.hakimtoos.ac.ir

171

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://pirouzan.samatoos.ir/

172

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar5.samatoos.ir/

173

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar6.samatoos.ir/

174

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar7.samatoos.ir/

175

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar8.samatoos.ir/

176

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar9.samatoos.ir/

177

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar10.samatoos.ir/

178

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar11.samatoos.ir/

179

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar12.samatoos.ir/

180

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

Lms.iranian.ac.ir

181

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

basir.iranian.ac.ir

182

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

vc.iranian.ac.ir

183

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://shirvan.samatoos.ir/

184

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://webinar6.samatoos.ir/

185

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://webinar10.samatoos.ir/

186

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://webinar11.samatoos.ir/

187

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://webinar12.samatoos.ir/

188

مرکز آموزش عالی محلات

lms.mahallat.ac.ir

189

مرکز آموزش عالی محلات

meet.mahallat.ac.ir

190

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

dl.binaloud.ac.ir

191

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

lms.binaloud.ac.ir

192

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

binaloudunv.ir

193

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

elc.binaloud.ac.ir

194

دانشگاه سوره

sibad.soore.ac.ir

195

دانشگاه سوره

elearning.soore.ac.ir

196

موسسه آموزش عالی آپادانا

lms.apadana.ac.ir

197

موسسه آموزش عالی خرد بوشهر

www.training.kherad.ac.ir

198

موسسه آموزش عالی خرد بوشهر

www.online.kherad.ac.ir

199

موسسه آموزش عالی خراسان

https://vclass.samatoos.ir/

200

موسسه آموزش عالی خراسان

https://webinar6.samatoos.ir/

201

موسسه آموزش عالی خراسان

https://webinar10.samatoos.ir/

202

موسسه آموزش عالی خراسان

https://webinar11.samatoos.ir/

203

موسسه آموزش عالی خراسان

https://webinar12.samatoos.ir/

204

دانشگاه غیرانتفاعی-غیردولتی رجاء

Lms.raja.ac.ir

205

موسسه آموزش عالی سردار جنگل

lms.sjihe.ac.ir

206

موسسه آموزش عالی سردار جنگل

dl.best.khi.ac.ir

207

مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

http://lms.eram-shiraz.ac.ir

208

موسسه حکیم نظامی قوچان

s32.skyroom.online

209

موسسه آموزش عالی مهر اروند

lms.nimael.com

210

موسسه آموزش عالی مهر اروند

nimavc2.nimael.com

211

موسسه آموزش عالی مهر اروند

nimavc3.nimael.com

212

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar5.samatoos.ir/

213

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar6.samatoos.ir/

214

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar7.samatoos.ir/

215

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar8.samatoos.ir/

216

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar9.samatoos.ir/

217

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar10.samatoos.ir/

218

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar11.samatoos.ir/

219

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar12.samatoos.ir/

220

دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران

http://lms.refah.ac.ir

221

موسسه غیرانتفاعی اندیشه

www.skyroom.online

222

تبیان نت

https://ebarkhat.ac.ir/

223

موسسه آموزش عالی کارون

el.karoon.ac.ir

224

موسسه آموزش عالی صفاهان

edu.safahan.ac.ir

225

موسسه آموزش عالی صفاهان

lms.safahan.ac.ir

226

موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز

http://37.152.176.36

227

موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز

http://lms.roshdiyeh.ac.ir

228

موسسه آموزش عالی نورهدایت شهرکرد

http://45.159.198.97/noorhedayat

229

موسسه آموزش عالی فردوس

lms.ferdowsmashhad.ac.ir

230

موسسه آموزش عالی گیل

Gil-lms.gil.ac.ir

231

موسسه غیرانتفاعی اندیشه

www.skyroom.online

232

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

79.143.84.124

233

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar5.samatoos.ir/

234

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar6.samatoos.ir/

235

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar7.samatoos.ir/

236

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar8.samatoos.ir/

237

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar9.samatoos.ir/

238

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar10.samatoos.ir/

239

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar11.samatoos.ir/

240

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar12.samatoos.ir/

241

آموزش عالی استهبان

lms.estahbanihe.ac.ir

242

آموزش عالی استهبان

webinar.estahbanihe.ac.ir

243

موسسه آموزش عالی سلمان فارسی مشهد

elc3.dpm.ir

244

موسسه آموزش عالی سلمان فارسی مشهد

elc2.dpm.ir

245

موسسه آموزش عالی صدرالمتألهین(صدرا)

samaneh.sadra.ac.ir

246

دانشگاه امام صادق

sama.isu.ac.ir

247

دانشگاه امام صادق

elearning.isu.ac.ir

248

دانشگاه امام صادق

ec.isu.ac.ir

249

دانشگاه خیام

https://www.khayyam.ac.ir

250

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

elc.razavi.ac.ir

251

موسسه آموزرش عالی سپهر دانش معاصر

data.sepehr.ac.ir

252

موسسه آموزرش عالی سپهر دانش معاصر

lms.sepehr.ac.ir

253

موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

lms.fit.ac.ir

254

موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی

45.129.37.245

255

موسسه آموزش عالی خزر

http://lms.khazar.ac.ir/

256

موسسه آموزش عالی خزر

https://bigbluebutton.ezvclass.ir/

257

موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز

LMS.Daneshvaran.ac.ir

258

موسسه آموزش عالی هنر شیراز

https://lms.honarshiraz.ac.ir

259

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

http://2.179.176.21/samaweb

260

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل

https://samalive.ir/

261

مجتمع آموزش عالی زرند

Lms.zarand.ac.ir

262

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی صائب

http://45.159.198.117

263

دانشگاه صدا و سیما

lms.iribu.ac.ir

264

دانشگاه صدا و سیما

Lms.iranian.ac.ir

265

دانشگاه صدا و سیما

Tms.iranian.ac.ir

266

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

lms.eqbal.ac.ir

267

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

class.eqbal.ac.ir

268

موسسه آموزش عالی فیض الاسلام

vc.fei.ac.ir

269

موسسه آموزش عالی فیض الاسلام

lms.fei.ac.ir

270

موسسه آموزش عالی فیض الاسلام

sad.fei.ac.ir

271

موسسه آموزش عالی فخررازی

87.236.209.182

272

موسسه غیر انتفاعی و غیردولتی سراج

http://meet.seraj.ac.ir/

273

موسسه غیر انتفاعی و غیردولتی سراج

tafreshu.nimael.com

274

دانشگاه شیخ بهایی 

vc.shbu.ac.ir

275

دانشگاه شیخ بهایی 

elc2.dpm.ir

276

دانشگاه امام صادق علیه السلام

sama.isu.ac.ir

277

دانشگاه امام صادق علیه السلام

elearning.isu.ac.ir

278

دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان

lms1.isfahan.pnu.ac.ir

279

دانشگاه پیام نور مرکز کاشان

lms2.isfahan.pnu.ac.ir

280

دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد

lms3.isfahan.pnu.ac.ir

281

دانشگاه پیام نور استان ایلام

lms3.kshpnu.ac.ir

282

دانشگاه پیام نور استان بوشهر

lms.bpnu.ir

283

دانشگاه پیام نور استان بوشهر

lms1.bu.pnu.ac.ir

284

دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

yar1.meetingyar.com

285

دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی

lms.nkh-pnu.ac.ir

286

دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه وبویراحمد

lms.kb.pnu.ac.ir

287

دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه وبویراحمد

lms.kb.pnu.ac.ir

288

دانشگاه پیام نور استان زنجان

37.152.161.59

289

دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

lms.sb.pnu.ac.ir

290

دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان

vc.sb.pnu.ac.ir

291

دانشگاه پیام نور استان کردستان

vc1.kdpnu.ac.ir

292

دانشگاه پیام نور استان کرمان

online.pnuk.ac.ir

293

دانشگاه پیام نور استان کرمان

online.pnuk.ac.ir

294

دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

http://lms1.kshpnu.ac.ir

295

دانشگاه پیام نور استان مازندران