پرش به محتوای اصلی

لیست مراکز دانشگاهی و حوزوی تایید شده

 

 

ردیف

نام مرکز

آدرس وبسایت ( URL)

1.      

دانشگاه علوم پزشکی قم

vc.muq.ac.ir

2.      

دانشگاه علوم پزشکی قم

lms.muq.ac.ir

3.      

دانشگاه علوم پزشکی قم

tabib.muq.ac.ir

4.      

دانشگاه علوم پزشکی قم

sama.muq.ac.ir

5.      

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

arumsnavid.vums.ac.ir

6.      

دانشگاه علوم پزشکی خلخال

khalumsnavid.vums.ac.ir

7.      

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

muinavid.vums.ac.ir

8.      

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

kaumsnavid.vums.ac.ir

9.      

دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز)

abzumsnavid.vums.ac.ir

10.  

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

medilamnavid.vums.ac.ir

11.  

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

umsunavid.vums.ac.ir

12.  

دانشگاه علوم پزشکی سراب

sarabnavid.vums.ac.ir

13.  

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

mrgumsnavid.vums.ac.ir

14.  

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

tbzmednavid.vums.ac.ir

15.  

دانشگاه علوم پزشکی خوی

khoyfaculty.vums.ac.ir

16.  

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

bpumsnavid.vums.ac.ir

17.  

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

elc.bpums.ac.ir

18.  

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

tabib.bpums.ac.ir

19.  

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

elib.bpums.ac.ir

20.  

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

navid.vums.ac.ir

21.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

tumsnavid.vums.ac.ir

22.  

دانشگاه علوم پزشکی انتقال خون

ibtonavid.vums.ac.ir

23.  

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sbunavid.vums.ac.ir

24.  

دانشگاه علوم پزشکی ایران

iumsnavid.vums.ac.ir

25.  

دانشگاه علوم پزشکی قلب رجایی

imunavid.vums.ac.ir

26.  

دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

bmsunavid.vums.ac.ir

27.  

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

ajaumsnavid.vums.ac.ir

28.  

دانشگاه علوم پزشکی شاهد

shahednavid.vums.ac.ir

29.  

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

vums.ac.ir

30.  

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

elib.vums.ac.ir

31.  

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

research.vums.ac.ir

32.  

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

register.vums.ac.ir

33.  

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

exam.vums.ac.ir

34.  

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

ecpd.vums.ac.ir

35.  

دانشگاه علوم پزشکی مجازی

vc.vums.ac.ir

36.  

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

vc.ibto.ir

37.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

sipad.tums.ac.ir

38.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

education.tums.ac.ir

39.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

live.tums.ac.ir

40.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

webinartums.tums.ac.ir

41.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

samad.tums.ac.ir

42.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

exam.tums.ac.ir

43.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

vclass.tums.ac.ir

44.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

academy.tums.ac.ir

45.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

virtualservice.tums.ac.ir

46.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

webinar.tums.ac.ir

47.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

webinaradobe.tums.ac.ir

48.  

دانشگاه علوم پزشکی  تهران

envirtualservice.tums.ac.ir

49.  

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

research.ac.ir

50.  

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

skumsnavid.vums.ac.ir

51.  

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

bumsnavid.vums.ac.ir

52.  

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

vc.bums.ac.ir

53.  

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

thumsnavid.vums.ac.ir

54.  

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

mumsnavid.vums.ac.ir

55.  

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

medsabnavid.vums.ac.ir

56.  

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

gmunavid.vums.ac.ir

57.  

دانشگاه علوم پزشکی تربت جام

trjumsnavid.vums.ac.ir

58.  

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

numsnavid.vums.ac.ir

59.  

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

lms.mums.ac.ir

60.  

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

webinar.mums.ac.ir

61.  

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

webinar.gmu.ac.ir

62.  

دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

nkumsnavid.vums.ac.ir

63.  

دانشگاه علوم پزشکی اسفراین

esfrumsnavid.vums.ac.ir

64.  

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

ajumsnavid.vums.ac.ir

65.  

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

abadanumsnavid.vums.ac.ir

66.  

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

dumsnavid.vums.ac.ir

67.  

دانشگاه علوم پزشکی بهبهان

behumsnavid.vums.ac.ir

68.  

دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

shoushtarnavid.vums.ac.ir

69.  

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

zumsnavid.vums.ac.ir

70.  

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

connect.zums.ac.ir

71.  

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

vc.zums.ac.ir

72.  

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

sama.zums.ac.ir

73.  

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

semumsnavid.vums.ac.ir

74.  

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

shmunavid.vums.ac.ir

75.  

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

zaumsnavid.vums.ac.ir

76.  

دانشگاه علوم پزشکی زابل

zbmunavid.vums.ac.ir

77.  

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

irshumsnavid.vums.ac.ir

78.  

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

sumsnavid.vums.ac.ir

79.  

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

jumsnavid.vums.ac.ir

80.  

دانشگاه علوم پزشکی لارستان

larumsnavid.vums.ac.ir

81.  

دانشگاه علوم پزشکی گراش

gerumsnavid.vums.ac.ir

82.  

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

vc.jums.ac.ir

83.  

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

vexam.jums.ac.ir

84.  

دانشگاه علوم پزشکی فسا

vc.fums.ac.ir

85.  

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

qumsnavid.vums.ac.ir

86.  

دانشگاه علوم پزشکی قم

muqnavid.vums.ac.ir

87.  

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

muknavid.vums.ac.ir

88.  

دانشگاه علوم پزشکی سنندج

vc2.muk.ac.ir

89.  

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

rumsnavid.vums.ac.ir

90.  

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

kmunavid.vums.ac.ir

91.  

دانشگاه علوم پزشکی بم

mubamnavid.vums.ac.ir

92.  

دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

sirumsnavid.vums.ac.ir

93.  

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

jmunavid.vums.ac.ir

94.  

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

oc.kmu.ac.ir

95.  

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

vc.jmu.ac.ir

96.  

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

kmusnavid.vums.ac.ir

97.  

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

yumsnavid.vums.ac.ir

98.  

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

goumsnavid.vums.ac.ir

99.  

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

gumsnavid.vums.ac.ir

100.                       

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

lumsnavid.vums.ac.ir

101.                       

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

lorestan.ircme.ir

102.                       

دانشگاه علوم پزشکی بابل

mubabolnavid.vums.ac.ir

103.                       

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

mazumsnavid.vums.ac.ir

104.                       

دانشگاه علوم پزشکی بابل

azmoon.mubabol.ac.ir

105.                       

دانشگاه علوم پزشکی بابل

webinar.mubabol.ac.ir

106.                       

دانشگاه علوم پزشکی بابل

hamava.mubabol.ac.ir

107.                       

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

savehumsnavid.vums.ac.ir

108.                       

دانشگاه علوم پزشکی خمین

khomeindhnavid.vums.ac.ir

109.                       

دانشکده علوم پزشکی ساوه

lms.savehums.ac.ir

110.                       

دانشکده علوم پزشکی ساوه

lmsvc.savehums.ac.ir

111.                       

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

lms.hums.ac.ir

112.                       

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

webconf.hums.ac.ir

113.                       

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

exam.hums.ac.ir

114.                       

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

rep.hums.ac.ir

115.                       

دانشگاه علوم پزشکی همدان

umshanavid.vums.ac.ir

116.                       

دانشگاه علوم پزشکی اسد آباد

aumsnavid.vums.ac.ir

117.                       

دانشگاه علوم پزشکی یزد

ssunavid.vums.ac.ir

118.                       

دانشگاه علوم پزشکی یزد

lms.ssu.ac.ir

119.                       

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

vc3.goums.ac.ir

120.                       

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

vc1.goums.ac.ir

121.                       

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

vc2.goums.ac.ir

122.                       

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://217.219.182.35/

123.                       

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

vc4.goums.ac.ir

124.                       

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

elearn.goums.ac.ir

125.                       

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

exam.shmu.ac.ir

126.                       

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

lms.shmu.ac.ir

127.                       

دانشگاه علوم پزشکی فسا

vc.fums.ac.ir

128.                       

جامعه المصطفی

Miuvc.ir

129.                       

جامعه المصطفی

Vce.miu.ac.ir

130.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

vc.iranian.ac.ir

131.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

lms.iranian.ac.ir

132.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server479.bbb-server.com

133.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server477.bbb-server.com

134.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server486.bbb-server.com

135.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server493.bbb-server.net

136.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server476.bbb-server.com

137.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server484.bbb-server.com

138.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server478.bbb-server.com

139.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server480.bbb-server.com

140.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server492.bbb-server.net

141.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server483.bbb-server.com

142.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server485.bbb-server.com

143.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

server492.bbb-server.net

144.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

http://vlc.dpm.ir

145.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان

sepehr.sadjad.ac.ir

146.                       

دانشگاه غیر انتفاعی شاندیز

ip1.shandiz.ac.ir

147.                       

دانشگاه غیر انتفاعی شاندیز

ip2.shandiz.ac.ir

148.                       

دانشگاه غیر انتفاعی شاندیز

ip4.shandiz.ac.ir

149.                       

دانشگاه غیر انتفاعی شاندیز

ip5.shandiz.ac.ir

150.                       

دانشگاه غیر انتفاعی شاندیز

class.shandiz.ac.ir

151.                       

مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

http://lms.iju.ir

152.                       

مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

http://vc.iju.ir

153.                       

مؤسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد

http://resource.iju.ir

154.                       

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://msl.imamreza.ac.ir

155.                       

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://bsl.imamreza.ac.ir

156.                       

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://online.imamreza.ac.ir

157.                       

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://pooya.imamreza.ac.ir

158.                       

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://pooya1.imamreza.ac.ir

159.                       

دانشگاه امام رضا (علیه السلام)

http://olc.imamreza.ac.ir

160.                       

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

lms.sepahan.ac.ir

161.                       

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

194.150.68.19

162.                       

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

194.150.68.22

163.                       

موسسه آموزش عالی علوم و فناوری سپاهان

edu.sepahan.ac.ir

164.                       

مجتمع آموزش عالی سراوان

elc.saravan.ac.ir

165.                       

دانشگاه شهاب دانش

http://Lms.shdu.ac.ir

166.                       

موسسه آموزش عالی ادیبان

lms.adiban.ac.ir

167.                       

موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

lms.rouzbahan.ac.ir

168.                       

موسسه آموزش عالی روزبهان ساری

adobe.rouzbahan.ac.ir

169.                       

دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی

lms.shbu.ac.ir

170.                       

موسسه آموزش عالی حکیم طوس

http://elc.hakimtoos.ac.ir

171.                       

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://pirouzan.samatoos.ir/

172.                       

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar5.samatoos.ir/

173.                       

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar6.samatoos.ir/

174.                       

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar7.samatoos.ir/

175.                       

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar8.samatoos.ir/

176.                       

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar9.samatoos.ir/

177.                       

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar10.samatoos.ir/

178.                       

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar11.samatoos.ir/

179.                       

موسسه آموزش عالی پیروزان

https://webinar12.samatoos.ir/

180.                       

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

Lms.iranian.ac.ir

181.                       

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

basir.iranian.ac.ir

182.                       

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

vc.iranian.ac.ir

183.                       

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://shirvan.samatoos.ir/

184.                       

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://webinar6.samatoos.ir/

185.                       

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://webinar10.samatoos.ir/

186.                       

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://webinar11.samatoos.ir/

187.                       

مجتمع آموزش عالی شیروان

https://webinar12.samatoos.ir/

188.                       

مرکز آموزش عالی محلات

lms.mahallat.ac.ir

189.                       

مرکز آموزش عالی محلات

meet.mahallat.ac.ir

190.                       

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

dl.binaloud.ac.ir

191.                       

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

lms.binaloud.ac.ir

192.                       

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

binaloudunv.ir

193.                       

موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

elc.binaloud.ac.ir

194.                       

دانشگاه سوره

sibad.soore.ac.ir

195.                       

دانشگاه سوره

elearning.soore.ac.ir

196.                       

موسسه آموزش عالی آپادانا

lms.apadana.ac.ir

197.                       

موسسه آموزش عالی خرد بوشهر

www.training.kherad.ac.ir

198.                       

موسسه آموزش عالی خرد بوشهر

www.online.kherad.ac.ir

199.                       

موسسه آموزش عالی خراسان

https://vclass.samatoos.ir/

200.                       

موسسه آموزش عالی خراسان

https://webinar6.samatoos.ir/

201.                       

موسسه آموزش عالی خراسان

https://webinar10.samatoos.ir/

202.                       

موسسه آموزش عالی خراسان

https://webinar11.samatoos.ir/

203.                       

موسسه آموزش عالی خراسان

https://webinar12.samatoos.ir/

204.                       

دانشگاه غیرانتفاعی-غیردولتی رجاء

Lms.raja.ac.ir

205.                       

موسسه آموزش عالی سردار جنگل

lms.sjihe.ac.ir

206.                       

موسسه آموزش عالی سردار جنگل

dl.best.khi.ac.ir

207.                       

مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز

http://lms.eram-shiraz.ac.ir

208.                       

موسسه حکیم نظامی قوچان

s32.skyroom.online

209.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

lms.nimael.com

210.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

nimavc2.nimael.com

211.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

nimavc3.nimael.com

212.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar5.samatoos.ir/

213.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar6.samatoos.ir/

214.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar7.samatoos.ir/

215.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar8.samatoos.ir/

216.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar9.samatoos.ir/

217.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar10.samatoos.ir/

218.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar11.samatoos.ir/

219.                       

موسسه آموزش عالی مهر اروند

https://webinar12.samatoos.ir/

220.                       

دانشکده غیردولتی غیرانتفاعی رفاه ویژه خواهران

http://lms.refah.ac.ir

221.                       

موسسه غیرانتفاعی اندیشه

www.skyroom.online

222.                       

موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

https://ebarkhat.ac.ir/

223.                       

موسسه آموزش عالی کارون

el.karoon.ac.ir

224.                       

موسسه آموزش عالی صفاهان

edu.safahan.ac.ir

225.                       

موسسه آموزش عالی صفاهان

lms.safahan.ac.ir

226.                       

موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز

http://37.152.176.36

227.                       

موسسه آموزش عالی رشدیه تبریز

http://lms.roshdiyeh.ac.ir

228.                       

موسسه آموزش عالی نورهدایت شهرکرد

http://45.159.198.97/noorhedayat

229.                       

موسسه آموزش عالی فردوس

lms.ferdowsmashhad.ac.ir

230.                       

موسسه آموزش عالی گیل

Gil-lms.gil.ac.ir

231.                       

موسسه غیرانتفاعی اندیشه

www.skyroom.online

232.                       

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

79.143.84.124

233.                       

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar5.samatoos.ir/

234.                       

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar6.samatoos.ir/

235.                       

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar7.samatoos.ir/

236.                       

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar8.samatoos.ir/

237.                       

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar9.samatoos.ir/

238.                       

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar10.samatoos.ir/

239.                       

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar11.samatoos.ir/

240.                       

موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان

https://webinar12.samatoos.ir/

241.                       

موسسه آموزش عالی استهبان

lms.estahbanihe.ac.ir

242.                       

موسسه آموزش عالی استهبان

webinar.estahbanihe.ac.ir

243.                       

موسسه آموزش عالی سلمان فارسی مشهد

elc3.dpm.ir

244.                       

موسسه آموزش عالی سلمان فارسی مشهد

elc2.dpm.ir

245.                       

موسسه آموزش عالی صدرالمتألهین(صدرا)

samaneh.sadra.ac.ir

246.                       

دانشگاه امام صادق

sama.isu.ac.ir

247.                       

دانشگاه امام صادق

elearning.isu.ac.ir

248.                       

دانشگاه امام صادق

ec.isu.ac.ir

249.                       

دانشگاه خیام

https://www.khayyam.ac.ir

250.                       

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

elc.razavi.ac.ir

251.                       

موسسه آموزرش عالی سپهر دانش معاصر

data.sepehr.ac.ir

252.                       

موسسه آموزرش عالی سپهر دانش معاصر

lms.sepehr.ac.ir

253.                       

موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

lms.fit.ac.ir

254.                       

موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی

45.129.37.245

255.                       

موسسه آموزش عالی خزر

http://lms.khazar.ac.ir/

256.                       

موسسه آموزش عالی خزر

https://bigbluebutton.ezvclass.ir/

257.                       

موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز

LMS.Daneshvaran.ac.ir

258.                       

موسسه آموزش عالی هنر شیراز

https://lms.honarshiraz.ac.ir

259.                       

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی راه دانش بابل