اخبار

همزمان با هفته پدافند غیر عامل؛ برگزاری ﻣﺎﻧﻮر رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺪاﺧﻠﮕﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ

همزمان با هفته پدافند غیر عامل؛ برگزاری ﻣﺎﻧﻮر رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺪاﺧﻠﮕﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ
ﻣﺎﻧﻮر رﺻﺪ و ﭘﺎﯾﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺪاﺧﻠﮕﺮ ﻓﺮﮐﺎﻧﺴﯽ با ﺣﻀﻮر اعضای ﮐﺎرﮔﺮوه ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فنلوری اطلاعات استان هرمزگان، ﻣﺎﻧﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، اداره کل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ منطقه جنوب شرق، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺎوا ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎدﮔﯽ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻗﺪرت ﭘﺪاﻓﻨﺪی ﮐﺎرﮔﺮوه ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ انجام شد.

در این مانور با توجه به آمادگی اعضای کارگروه در خصوص پیشگیری از تهدیدات احتمالی در حوزه ارتباطاتطبق سناریو تنظیم شده با رصد و پایش فرکانس غیر مجاز فرضی منجر به رد گیری فرد استفاده کننده از دستگاه های غیر مجاز رادیویی شد.

 

۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۵:۰۸
تعداد بازدید : ۱۲۲

اظهارنظر


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید