اخبار

شعار روز جهانی مخابرات در سال 2006

17 مه ( 27 اردیبهشت )  روزجهانی مخابرات درسالجاری (2006) از اهمیت ویژهای نسبت به سالهای گذشته برخوردار است چرا که این روز توسط مجمع جهانی جامعه اطلاعاتی فاز تونس بعنوان ' روز جهانی جامعه اطلاعاتی' نامگذاری شده است.

درحالیکه روزجهانی جامعه اطلاعاتی بصورت رسمی اعلام نگردیده است ، ITU بعنوان سازمان رهبری کنندهICT  و وابسته به سازمان ملل به دنبال افزایش آگاهی درخصوص نقش ICT  دردست یابی به اهداف توسعه می باشد.

شورایITU   برای شعارروز جهانی مخابرات درسال 2006 موضوع ' ارتقاء جهانی امنیت رایانه ای ' راانتخاب نمود تابرچالشهای جدی پیش رو درتضمین ایمنی وامنیت سیستمهای شبکه اطلاعات وارتباطات تاکید ویژه نماید.

دردنیای اتصال یافته وبطورروزافزون شبکه ای امروز ، جوامع درمقابل طیف وسیعی از تهدیدها آسیب پذیر می باشندازجمله حملات آگاهانه به زیرساختهای اساسی اطلاعات همراه بااثرات عمیق براقتصادها وجوامع . حفاظت سیستمهاوایجاداعتماد تدریجی درتجارت ، عملیات بانکی ، پزشکی از راه دور، دولت الکترونیکی وسایرکاربردهای ONLINE ، نیاز به تقویت اقدامات امنیتی مربوط به کشور، تجارت وشهروندان وتوسعه فرهنگ جهانی امنیت رایانه ای دارد.

فراخوان ضرورت پیشبرد ' امنیت رایانه ای ' توسط کنفرانس سران مختار ITU  درسال 2002 ، مجمع جهانی استانداردسازی مخابرات درسال 2004  وهمچنین مجمع عمومی سازمان ملل درسالهای 2002 و2004 صورت گرفته است.

درارتباط با موارد مذکور برخی اقدامات توسط ITU  درحال انجام است . برای مثال ITU  درحال گردآوری  یک منبع مرجع برخط ازاقدامات ملی درخصوص امنیت رایانه ای وپایگاههای اطلاعاتی مربوطه است . به منظور اطمینان ازاینکه پایگاه  اطلاعاتی مربوطه تمام موسسات و سازمانهای  ملی فعال در زمینه امنیت شبکه واطلاعات واقدامات آ نها رادربرمی گیرد، پرسشنامه ای از طرف ITU  برای تمام اعضا جهت تکمیل ارسال گردیده است .

درسطح ملی ، ممکن است اعضای ITU  مایل به ملحق شدن به برنامه های سازماندهی شده برای روز جهانی مخابرات با تمرکز بر موضوع ' ارتقاء جهانی امنیت رایانه ای ' باشند.

دراین ارتباط سازمانهای مخابراتی ممکن است مایل به مشارکت در برنامه های کشور خود در خصوص موارد ذیل باشند:

•        افزایش آ گاهی درمورد ICT ها بعنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی واجتماعی وکسب اطلاعات در رابطه  با خطرات وآ سیبهای ناشی از سوء استفاده از آ نها . ضمنا' تدوین قوانین ومقررات درخصوص جرائم رایانه ای نیز بطور همزمان ضروری خواهد بود.

•        افزایش آ گاهی جوانان وبزرگسالان درخصوص امنیت رایانه ای از طریق همکاری بابرنامه های ملی ومنطقه ای اختصاص یافته جهت ایجادتجربه ایمن تردرارتباط بااینترنت، از قبیل برگزاری نشستهای بحث ومناظره درتلویزیون ، رادیو ، اتاقهای گفتگو، کافی نت ها، مدارس وروزنامه ها .

•        ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مرتبط باامنیت رایانه ای بنحوی که شهروندان ومراکز تجاری وسایرنهادها بتواننددرموردبهترین اقدامات بیشتربیاموزند وبدانند اطلاعات به زبان محلی مربوط به استفاده ایمن ترازICT   ، شامل قوانین مربوط به سو، استفاده از ICT   ها ونحوه گزارش آ نها رااز کجابدست آ ورند.

•        پذیرش اقدامات بازدارنده ، مطابق قانون ، درمقابل سوء استفاده از ICT  ها وانجام اقدامات جهت تضمین توجه به حریم خصوصی وحفظ اطلاعات وداده شخصی .

درروزجهانی مخابرات عزم راسخ ، ارتقاء محیطی ایمن تروبااعتمادتربرای ICT ها وفضای رایانه ای خواهد بود تاتضمین گردد که مزایا وفرصتهای آ نها برای همه قابل دسترس واستفاده می باشند . ارتقاء جهانی امنیت رایانه ای نیاز به اقدام ملی وهمکاری بین الملل دارد  که فراتر از بخشها ومسئولیتهای مرسوم است.

انهای پیام


 

۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۵:۳۵
تعداد بازدید : ۴,۳۶۲

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید