اخبار

پیام دبیر کل اتحایده جهانی مخابرات به مناسب روز جهانی مخابرات

روز جهانی مخابرات یادآور آغاز بکارقدیمی ترین سازمان های بین المللی درجهان است .

ITU  در 17 مه 2006  ودرصدوچهل ویکمین سالگرد آ غاز بکارش ، خود را درآ ستانه یک دوره جدید می بیند. درطول هفت سال گذشته ، ITU  مجمع جهانی ویژه جامعه اطلاعاتی رابه نتیجه تاریخی اش هدایت کرده است . رهبران جهان درسال 2003 درژنو و درسال 2005 درتونس گرد هم آ مدند تازمینه سیاسی رابرای مسیری که هدف آ ن توسعه وبکارگیری فناوریهای اطلاعات وارتباطات درخدمت بشریت است فراهم نمایند.

دراین فرایند، جایگاه ITU درجهان بعنوان سازمان رهبری کننده درمخابرات وict به وضوح ثابت گردیده است .  ITU  پایگاه خودراباپیشگام شدن درواردکردن تمام ذی نفعان دراین فرایند، گسترش داده است . دولتها ، کارشناسان فنی ، دانشمندان علوم اجتماعی ، رهبران تجاری وجامعه مدنی ، سازمانهای بین المللی وکارگران عمیقا' درگیرطرح ریزی بنیادهای یک جامعه اطلاعاتی حقیقی ، منصفانه ومردم محوربوده اند.

ITU   ازجنبه وسعت نیز رشد یافته است وگامهای بلندی رادراستفاده ازکارشناسان شناخته شده خودجهت رسیدن به دورترین مناطق جهان ، آ سیب پذیرترین مردم وکمک به شتاب گرفتن سرعت پیشرفت توسعه برداشته است. ITU   پیشاپیش مشارکت دربرخی از برنامه های چشم اندازدولتها، مراکز تجاری ، جامعه مدنی وسازمانهای بین المللی راکه هدف آ نها اتصال دنیای اتصال نیافته میباشد از طریق پروژه ابتکاری ITU   با عنوان ' اتصال جهان ' درژوئن 2005 شروع نموده است .

درسالجاری ، ITU   ازتوسعه  ICT جانبداری نموده است تابه ناتوانان کمک کندوکشورها برای موارداضطراری وحوادث وبلایا آماده شوند. جهت تضمین رشدپایدار ICT   شعارروز جهانی مخابرات درسال 2006 ، ' ارتقاء جهانی امنیت رایانه ای ' می باشد.

دریک جامعه شبکه ای ، حفاظت فضای رایانه ای وهمچنین سیستمهاوزیرساختهای ICT  ضرورتی واقعی می باشد. ضروری است بتدریج درتجارت ، عملیات بانکی ، پزشکی از راه دور، دولت الکترونیکی وبسیاری دیگر از کاربردهای دیگربرخط اعتماد سازی صورت گیرد. این مسئله برای آ ینده توسعه اجتماعی واقتصادی جهان نیز حیاتی است .

دست یابی به امنیت رایانه ای وابسته به اقدامات امنیتی هرکشور، تجارت وشهروندان استفاده کننده از شبکه میباشد. بمنظورمراقبت درمقابل مهارتهای پیشرفته مجرمان رایانه ای نیاز به توسعه فرهنگ جهانی امنیت رایانه ای داریم . این امرنه تنهاسیاستگذاری وقانونگذاری مناسب رانیاز خواهد داشت بلکه آ گاهی از خطروتوسعه اقدامات متقابل محکم مبتنی برICT   رانیز ضروری می نماید.

اززمان تلگراف ، ITU ارتباطات عصرفضا راکنترل نموده است واکنون تخصص خوددرزمینه فضای رایانه ای راتوسعه داده ووظیفه ای فراترازآ ن یعنی رهبری حرکت جهانی به سمت ایجادجامعه اطلاعاتی رابرعهده دارد. رهبران جهان درمجمع جهانی جامعه اطلاعاتی درتونس درنوامبر2005 این تحول رابرسمیت شناختند وپیشنهادنمودند ازاین پس 17 مه ( روز جهانی مخابرات ) بعنوان ' روز جهانی جامعه اطلاعاتی ' جشن گرفته شود.

ITU این افتخارراداردکه فصل دیگری را در تاریخ خود بگشایدوسفرجدیدی راآ غاز نماید. بیایید همانطورکه این نقطه عطف مهم رایادآ ور می شویم ، همگی باهم این اولین روز جهانی جامعه اطلاعاتی راجشن بگیریم !

انتهای پیام

۴ اردیبهشت ۱۳۸۵ ۱۴:۲۳
تعداد بازدید : ۳,۷۸۲

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید