پرش به محتوای اصلی

 
1.نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
2.نحوه اطلاع رسانی درباره مدت زمان انجام کار
3.به موقع بودن و شفاف بودن رسیدگی به شکایات، نظرات و پیشنهادات
4.نحوه پاسخگویی و پیگیری وضعیت درخواست ها
5.دقت کارشناسان مربوطه در انجام کار به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد
6.تعداد دفعات پیگیری جهت دریافت خدمت
7.تعهد و پایبندی به زمان ارائه خدمت
8.احساس رضایت از کل خدمات دریافت شده
9.میزان اعتماد خدمت گیرنده از رفع مشکل و رسیدگی به شکایات در صورت بروز مشکل یا ارائه شکایت
10.سرعت مناسب دریافت خدمت