پرش به محتوای اصلی

 

هدف و وظایف اساسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 الف – هدف

اعمال حاکمیت برطیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری, تدوین ضوابط واستانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات نظیرخدمات جدید ومتعارف پستی, مخابراتی, فنّاوری اطلاعات, ارتباطات فضایی, ارتباطات رادیوئی,انتقال داده ها,انتقال صدا وتصویر ,سنجش از دور, ارتباطات رایانه ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور, هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی , تجربی و فنّاوری اطلاعات در جهان .

 ب – وظایف

1-تدوین سیاستها و ضوابط کلی در زمینه توسعه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

2-سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان و هدایت و نظارت بر شبکه های پستی, پست بانک و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات کشور .

3- سیاستگذاری برای فعالیت بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادربخش پست و مخابرات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیأت وزیران .

4- ایجاد, نگهداری, بهره برداری و توسعه شبکه های مادرپستی و مخابراتی کشور.

5-تنظیم , مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه ازفرکانس و مدارهای ماهواره ای و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس کشور.

6-صدور مجوز تأسیس و بهره برداری واحدهای ارائه خدمات پستی و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

7-طراحی و تدوین نظام ملی فنّاوری اطلاعات کشور.

8-توسعه و ترویج ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در کشور و تأمین زیرساختهای موردنیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه ذیربط .

9-تصویب سیاستها و هدایت امور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پستی و صدور اجازه ورود و استفاده و ساخت ماشین های نقش تمبر و اعمال نظارت بر کلیه امور مربوط به آن.

10-عضویت در اتحادیه ها و مجامع بین المللی ارتباطی و فنّاوری اطلاعات به نمایندگی از سوی دولت و اهتمام به انجام تعهدات و قراردادهای بین المللی و دو جانبه پستی و پست بانک و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات.

11-تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مربوط به ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در کشور به مراجع ذیربط.

12-اعمال استانداردها, ضوابط و نظامهای کنترل کیفی و تأیید نمونه تجهیزات (Type Approval)  درارائه خدمات وتوسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی, پستی و فنّاوری اطلاعات در کشور.

13-تدوین ضوابط حل اختلاف و تعیین اسناد مورد قبول محاکم قضایی در اختلافات و تخلفات مربوط به ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و ارائه به دولت جهت طی مراحل قانونی.

14-فراهم نمودن زمینه مشارکت بخش غیردولتی در توسعه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

15-حمایت از تحقیق و توسعه برای استفاده وسیعتر فنّاوری جدید در زمینه فنّاوری اطلاعات و اشاعه فرهنگ کاربردی آنها.

16-حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی ومبادلات شبکه اطلاع رسانی واطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی وحقوقی طبق قانون.

17-نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات, پست, پست بانک, خدمات هوائی (پیام) و فنّاوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

  ج‌-   ماموریتهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده 1- نظر به تحول چشمگیر علوم و فنون مرتبط با صنایع الکترونیک ، مخابرات ، ارتباطات رادیوئی و رایانه‎ای و نقش مهم و مؤثر خدمات پستی ، مخابراتی ، پست‎بانک و سنجش از دور ، درامور فرهنگی و اقتصادی ، تعمیق علایق و پیوستگی بین جوامع انسانی ، تحول نظام اداری ، کاهش مسافرتهای غیرضرور، حفظ محیط زیست و تشخیص منابع زمینی ، هواشناسی، اقیانوس‎شناسی در برنامه‎ریزی توسعه و لزوم تدوین و تعیین وظایف و اختیارات قانونی برای دستگاه متولی نظارت بر عرضه خدمات مذکور و هماهنگ کردن نام و عنوان این دستگاه، متناسب با ضرورتها ونیازهای زمان ، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در چاچوب سیاستهای کلی نظام به شرح ذیل تدوین می‎شود :

ماده 2- بمنظور اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور درسطح منطقه و بین‎الملل و تمرکز امور سیاستگذاری ، تدوین ضوابط و استانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی نظیر خدمات جدید و متعارف پستی ، مخابراتی ، مخابرات فضائی ، ارتباطات رادیوئی ، انتقال داده‎ها ، انتقال صدا و تصویر ، سنجش از دور ، ارتباطات رایانه‎ی و ایجاد بستر مناسب برای اطلاع‎رسانی و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری ، در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور ، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی ، تجربی و فنّاوری اطلاعات درجهان ، بموجب این قانون نام وزارت پست و تلگراف وتلفن ، به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تغییر می‎یابدو کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای وزیر و وزارت پست وتلگراف وتلفن به وزیر و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات تفویض می‎گردد.