نام و نام خانوادگی: مهندس سید جمال هادیان طبائی زواره
سمت: رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی