نام و نام خانوادگی:  سید جمال هادیان طبائی زواره
سمت: رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی