نام و نام خانوادگی: دکترمحمدرضا فرنقی زاد
سمت: رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی