جمعه، ۷ خرداد ۱۳۹۵, ۲۲:۴۶

شرح وظايف

شرح وظايف: دفتر مركزي حراست

مطابق آئين نامه شرح وظايف حراستها، باتوجه به ماده واحده قانون مصوب 12/2/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص معاونت حفاظت پرسنلي حراستها و آئين نامه تنظيم شده از سوي سازمان سابق امور اداري و استخدامي كشور و ابلاغ آن توسط معاون وقت رئيس جمهور و دبيركل سازمان مذكور طي نامه شماره 1795/س/3 مورخ22/10/1370 به كليه مسئولان دستگاههاي اجرائي و نيز سازمان تشكيلاتي حراستها كه در برگيرنده واحدهاي حفاظت پرسنلي، حفاظت فيزيكي(در چارچوب وظايف محوله) و حفاظت اسناد مي باشد و در 28ماده و 8 تبصره تنظيم گرديده.

نمونه وظايف :
1-برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارت بر حفاظت از اماكن، تأسيسات، پرسنل، اسناد طبق ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه و سياست هاي كلي وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات .
2-تدوين آيين نامه ها و دستورالعملهاي حراستي جهت اجرا توسط حراست شركت ها ، مؤسسات و سازمانهاي وابسته .
3- ابلاغ ضوابط و دستورالعملهاي(عمومي و اختصاصي) مرتبط با امور حراستي .
4-ايجاد هماهنگي لازم به منظور توسعه، ارتقاي آگاهي و اجراي مقررات دفاع غيرعامل در سطح وزارت، شركتها ، مؤسسات و سازمانهاي وابسته .
5-ايجاد واحد حفاظت اسناد به استناد مصوبه 273 شوراي عالي امنيت ملي .
6-هماهنگي وهمكاري با نيروهاي نظامي، انتظامي وامنيتي به منظور تأمين نيازمنديهاي حفاظتي و... وزارت متبوع.
7-تهيه و تدوين دستورالعمل هاي حفاظتي بمنظور پيشگيري و مقابله با تهديدات دشمن و ساير عوامل بحران زا .
8-تشكيل حراست فناوري اطلاعات به استناد مصوبه شماره 1075 شوراي عالي امنيت ملي كشور .
9-حراست از سرمايه هاي اطلاعاتي ديجيتال حوزه فناوري اطلاعات و به حداقل رساندن هرگونه تهديد و آسيب پذيري داخلي و خارجي و جلوگيري از نشت اطلاعات طبقه بندي شده وزارتخانه در سيستمهاي الكترونيكي، رايانه اي و مخابراتي.
10-تعيين ضوابط كلي حفاظتي، موقعيت مكاني سيستم هاي سخت افزاري اصلي و كنترل تردد به آن مكان و پيگيري تهيه شناسنامه هاي رايانه اي از شبكه ها، سخت افزارها، نرم افزارها، دسترسي كاربران و بروزرساني آن .
11- پيگيري تشكيل كميته هاي راهبردي امنيت اطلاعات و حضور فعال در آن كميته .
12- انتصاب مديران حراست شركت ها، مؤسسات وسازمانهاي وابسته وپست هاي مشابه دركليه سطوح .
13-انتقال، جابجايي، مأموريت و ... پرسنل تحت سرپرستي حراست شركت ها ، مؤسسات و سازمانهاي وابسته.
14- راه اندازي حراست در شركت ها ، مؤسسات ، سازمانها و ادارات كل استانهاي وابسته و ساير مناطق اجرايي كه فاقد واحد حراست مي باشند .
15-طراحي و استقرار سيستمها و روشهاي اداري و نرم افزاري خاص واحدهاي حراست با هماهنگي واحد متولي وزارتخانه الكترونيكي.
16-تعيين صلاحيت كارشناسان، مديران، مشاوران، پيمانكاران و ... سازمان جهت انجام خدمات در حوزه فناوري اطلاعات و مشاغل حساس .
17-برپائي نمايشگاه سالانه از اقدامات حراست وزارتخانه، شركتها، مؤسسات و سازمانهاي وابسته با هماهنگي دفتر روابط عمومي .
18-تنظيم ضوابط و معيارهاي حراستي در فعاليت ها و مبادلات اقتصادي و حضور و نظارت بر معاملات، قراردادها، مزايده ها، مناقصه ها و ...
19- نظارت و ارزيابي عملكرد حراست ها درسطح وزارت متبوع و شركت ها، مؤسسات و سازمانهاي وابسته اعم ازمديران، پرسنل وسايركاركنان تحت سرپرستي ودبيرخانه هاي محرمانه.
20-برگزاري جلسات و سمينارها به منظور هماهنگي و ارتقاء دانش حفاظتي حراست شركت ها ، مؤسسات و سازمانهاي وابسته و پرسنل تحت سرپرستي برحسب ضرورت .
21-نظارت و كنترل بر فعاليت هاي واحدهاي زيرمجموعه و افراد تحت سرپرستي و همچنين هدايت و راهنمايي كاركنان در انجام وظايف محوله .
22- نظارت بر تهيه طرحهاي حفاظت اسناد، فناوري اطلاعات، حفاظت پرسنلي، فيزيكي و صحت اجراي آنها .

23- بازديد و بازرسي ادواري از دفاتر حراست هاي شركت ها ، مؤسسات و سازمانها و ادارات كل استاني وابسته و تهيه گزارشهاي لازم .
24- نظارت درخصوص برقراري و يا مسدودنمودن پورت هاي فيزيكي ورودي و خروجي سيستم ها .
25-نظارت بر اجراي صحيح آيين نامه هاي مربوطه.
26-اعلام نظر در مورد مسافرتها و مأموريتهاي خارج از كشور كاركنان دولت و مسئولين و كاركنان حراستها .
27-تهيه و تدوين بولتن هاي خبري و موضوعي و جزوات و متون آموزشي و توجيهي براي حراست ها با هماهنگي دفتر روابط عمومي .
28-برنامه ريزي براي آموزش پرسنل و كاركنان تحت سرپرستي با اصول ايمني، حفاظتي و امنيتي .
29- جذب نيروهاي واجد شرايط جهت خدمت در حراست به منظور تأمين نيروي انساني و رفع كسري كاركنان حراست.
30-انجام ساير امور ارجاعي از طرف مقام مافوق .
31- ارائه گزارش عملكرد ماهانه به مقام وزارت .

کلیه حقوق این پورتال متعلق به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.