پرش به محتوای اصلی

 

شرح وظایف: هسته گزینش

مطابق ماده 10 قانون گزینش مصوب 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی و وظایف مصوب ستاد پیگیری فرمان حضرت امام (رحمه ا… علیه) از جمله موارد ذیل:
1- اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
2- بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی ، اعتقادی ، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال ( به تحصیل یا استخدام) با رعایت قسط و عدل اسلامی ( بدون ملاحظه روابط) در انتخاب و گزینش افراد با توجه به اولویت ها وضرورتها.
3-تایید صلاحیت کارکنان هسته.
4- رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدیدنظر .
5- تهیه و تنظیم و نگهداری وسایل و ملزومات مورد نیاز و فرم ها و سؤالات مورد استفاده گزینش با نظارت هیأت مرکزی .
6- حفاظت و نگهداری اطلاعات جمع‌ آوری شده (بایگانی اسناد و مدارک مربوط به پرونده داوطلبان) در رابطه با گزینش افراد به صورت محرمانه.
7- اجرای دقیق گزینش مشمولین تبصره 2 ماده 2 قانون گزینش (اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور ، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن، داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه).
8- اجرای دقیق امور رایانه در هسته طبق مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
9- اعزام نماینده هسته در مصاحبه های تخصصی دستگاه با استناد به تبصره ماده 22 آئین نامه اجرایی گزینش .
10- تدوین وظایف و اختیارات واحدهای هسته اعم از مصاحبه و تحقیقات و ارزیابی و صدور رأی.
11- تهیه و تشکیل پرونده مقدماتی داوطلبان و تکمیل آنها در سیر مراحل بعدی گزینش.
12- پاسخگویی به شاکیان و داوطلبان در مرحله بدوی.
13- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .
14- تهیه و ارائه گزارش های ادواری به مقام ذیربط .