1 - فرهاد معارفی- معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشیبانی                                                    رئیس

2 - مهندس سید جمال هادیان طبایی زواره- رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی                               عضو   

3- محمدرضا فنایی-  رئیس مرکز حراست                                                                                        عضو

4- حانیه سامعی - مسئول امور بانوان و خانواده وزارت, شرکتها و سازمانهای تابعه                                     عضو

5 - امیر محمدی ستا - مسئول هماهنگی امور ایثارگران                                                                       عضو

6 - مهندس سعید مهدیون - فرمانده مرکز مقاومت بسیج                                                                    عضو

7 - حجت الاسلام جابر قلیان- دبیر شورای فرهنگی دبیر                                                                       عضو