1 - مهندس مهدی راسخ- معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشیبانی                                       رئیس

2 - دکتر محمدرضا فرنقی زاد - رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی                                             عضو   

3- صادق بیک پور-  رئیس مرکز حراست                                                                                              عضو

4- دکتر سودابه رادفرد- مسئول امور بانوان و خانواده وزارت, شرکتها و سازمانهای تابعه                         عضو

5 - سید محمد حسینی- مسئول هماهنگی امور ایثارگران                                                                  عضو

6 - مهندس سعید مهدیون - فرمانده مرکز مقاومت بسیج                                                                    عضو
 
7 - حجه الاسلام جابر قلیان- دبیر شورای فرهنگی دبیر                                                                       عضو