پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف : معاونت حقوقی ، امور دولت و مجلس
1- شرکت‎درکمیسیونهای ذیربط درهیئت‎دولت ومجلس شورای اسلامی جهت دفاع از تصویب‎نامه‎های پیشنهادی وزارتخانه .
2- ایجاد هماهنگی و نظارت در تهیه و تنظیم متن لوایح قانونی ، تصویب‎نامه‎ها ، اساسنامه‎ها و آئین‎نامه‎های موردنیاز وزارتخانه جهت تقدیم به مراجع قانونی .
3- نظارت بر بررسی شکایات واصله از کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی و نظارت و تشریک مساعی در تهیه پاسخ لازم با واحدهای ذیربط .
4- نظارت بر اقامه و پاسخگوئی به دعاوی مطروحه له وعلیه وزارتخانه.
5- نظارت و تشریک‎مساعی درانجام امور ثبتی و ملکی وزارتخانه و تعقیب عملیات اجرائی در مراجع مربوطه.
6- نظارت بر جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه دستور کار کمیسیونهای دولت مرتبط
با وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای تابعه و تهیه گزارش لازم با توجه به عضویت مقام محترم وزارت در کمیسیونهای ذیربط .
7- نظارت بر برنامه های هماهنگی درقالبهای همایش ، کارگاه آموزش و عناوین مشابه برای کارشناسان حقوقی دستگاه و واحدهای زیرمجموعه و دستگاههای همکار در قوه مجریه و سایر قوا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .
8- نظارت بر تهیه و تدوین مجموعة تنقیح شده از قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه و واحدهای وابسته مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور.
9- پشتیبانی حقوقی از کمیسیونها ، شوراها و مجامعی که دستگاه عضو آن می باشد.
10- تنظیم خط مشی و برنامه حقوقی دستگاه برای هرسال با توجه به سیاستهای ابلاغی معاونت حقوقی رئیس جمهور و ارائه گزارش عملکرد سالانه به معاونت مذکور.
11- تشکیل مستمر جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه و ارائه گزارش عملکرد به
مراجع ذیربط .
12- نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین ومقررات مورد عمل دستگاه .
13- همکاری با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه برنامه ساماندهی دعاوی و داوریهای دستگاههای اجرایی و ارائه اطلاعات و گزارشهای مربوط .
14- معرفی نماینده حقوقی برای شرکت در جلسات دادگاهها ، کمیسیونها ، مجامع ، ستادها و هیأتها و اعلام نظر ر چارچوب وظایف و اختیارات قانونی .
15- تشکیل جلسات اداری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هماهنگی وتنظیم برنامه‎های بازدید نمایندگان از شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته به وزارتخانه با هماهنگی دفتر وزارتی .
16- ایجاد هماهنگی ونظارت درجمع‎آوری و تنظیم مطالبی که درمجلس شورای اسلامی درمورد وزارتخانه مطرح می‎شود و تهیه گزارش دراین خصوص جهت مقامات و مراجع ذیصلاح.
17- نظارت بر تهیه پیشنهادات درباره تدوین و اصلاح اهداف ، وظایف و اختیارات وزارتخانه جهت طرح در کمیسیونهای دولت و مجلس .
18- نظارت بر بررسی، تفکیک تنظیم و آماده سازی کارتابل های ویژه وعمومی اطلاعات لازم به انضمام اسناد و مدارک مربوطه بر اساس نوع و نقش مقام عالی وزارت در کمیسیونهای دولت و مجلس قبل از شرکت در جلسات
19- نظارت بر بررسی دستور جلسات دولت و کمیسیونهای ذیربط دولت به لحاظ جمع آوری مدارک و سوابق مربوط به ارجاع مسئولان ذیربط جهت اعلام نظر و پیگیری برای دریافت نظرات آنان بمنظور ارائه به مقام وزارت قبل از تشکیل جلسات.
20- نظارت بر حسن اجرای امور محوله به واحدهای تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی و تعیین خط‎مشی مناسب برای آنها.
21- شرکت در جلسات سایر وزارتخانه‎ها طبق دستور مقام وزارت.