پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف : دفتر امور دولت و مجلس

1- جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه دستورکار کمیسیونهای دولت مرتبط با وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای تابعه و تهیه گزارش لازم با توجه به عضویت مقام محترم وزارت در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیکی .
2- جمع آوری و تنظیم مطالبی که در مجلس شورای اسلامی در مورد وزارتخانه مطرح می‏شود و تهیه گزارشهای لازم در این خصوص جهت ارائه به مقام مافوق و سایرمراجع ذیصلاح .
3- شرکت در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و ارائه گزارش لازم از مواد لوایح و طرحهای مطرح شده جهت ارائه به مقام مافوق و سایر مراجع ذیصلاح .
4- پیگیری تصویب لوایح و طرحهای مطروحه مرتبط با وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته در مجلس شورای اسلامی .
5- تهیه و تنظیم پاسخ به نمایندگان و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وظایف وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته با همکاری واحدهای ذیربط .
6- ایجاد هماهنگی و نظارت بر برقراری ارتباط وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته با مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای ذیربط هیأت دولت و برگزاری جلسات لازم با واحدهای ذیربط.
7- هدایت رابطین امور مجلس شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و نظارت بر
فعالیتهای مربوط .
8- همکاری در تهیه لوایح قانونی و تصویب نامه‎ها و آئین نامه‎های مربوط به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته و شرکت در کمیسیونهای ذیربط هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی جهت دفاع از لوایح و تصویب نامه های پیشنهادی وزارتخانه.
9- بررسی و تنظیم اسناد ومدارکی که جهت تنظیم لوایح و یا تصویب نامه یا آئین نامه
از طرف وزارتخانه به کمیسیون های مجلس و یا هیئت دولت تقدیم می گردد با هماهنگی
دفتر حقوقی .
10- مطالعه و اعلام نظر درخصوص طرحهای پیشنهادی دستگاههای اجرایی ارجاعی از کمیسیونهای دولت از نظر تطبیق جزئیات طرح با اصول برنامه های مصوب .

11- همکاری های لازم در کلیه امور مرتبط با دولت و مجلس با کارشناسان مربوطه و تنظیم و تلخیص اطلاعات مربوطه .
12- بررسی ، تفکیک ، تنظیم و آماده سازی کارتابل های ویژه و عمومی اطلاعات لازم به انضمام اسناد و مدارک مربوطه براساس نوع و نقش مقام عالی وزارت در کمیسیونهای دولت و مجلس قبل از شرکت در جلسات .
13- بررسی و اظهار نظر درخصوص تهیه پیش نویس آئین نامه ها و لوایح ارجاعی از کمیسیونهای دولت در چارچوب ضوابط و مقررات .
14- بررسی دستورجلسات دولت و کمیسیونهای ذیربط دولت به لحاظ جمع آوری مدارک و سوابق مربوط به ارجاع به مسئولان ذیربط جهت اعلام نظر و پیگیری برای دریافت نظرات آنان بمنظور ارائه به مقام وزارت قبل از تشکیل جلسات.
15- جمع آوری سوابق و اطلاعات لازم در زمینه طرحها ، لوایح و تصویب نامه هایی که از طرف دستگاه های مختلف در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، اداری و استخدامی و.... در کمیسیونهای دولت و مجلس مطرح و پیشنهاد می گردد .
16- مطالعه و بررسی و رعایت ضوابط و مقررات در اعلام نظر درخصوص پیش نویس لوایح مطرح در کمیسیونهای دولت
17- بررسی و جمع بندی نظرات واحدهای مختلف درمورد استعلامات دفترهیأت دولت و کمیسیونهای مربوطه ، شوراها ، کارگروه ها ، کمیسیونها ، کمیته ها و عناوین مشابه .
18- بررسی پیشنهادهای ارائه شده جهت تدوین واصلاح اهداف ، وظایف واختیارات وزارتخانه متبوع جهت طرح در کمیسیونهای دولت ومجلس .
19- بررسی و اعلام نظر درخصوص تغییرات سازمان داخلی وزارتخانه ها و مؤسسات ارجاعی از کمیسیونهای دولت و سایر مراجع ذیربط در چارچوب ضوابط و مقررات .
20- انجام سایرامور مربوط به کمیسیونهای دولت ومجلس و انجام هماهنگی های لازم جهت شرکت مقام عالی وزارت درآنها .
21- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان دفتر با هماهنگی و همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری.
22- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .
23- ارائه گزارش ماهانه از عملکرد واحد به معاونت ذیربط.