خیابان دکتر شریعتی بالاتر ازچهارراه شهید قدوسی-ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
88117057