پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف

1- تسجیل و امضاء اسناد مالی مربوط به کارکنان وزارتخانه که درحدود اعتبارات مصوب از طرف ذیحساب مربوط تعهد می‎شود.
2- امضاء احکام پرسنلی صادره از کارگزینی براساس اختیارات تفویض شده و اظهارنظر در زمینه پیشنهاد واحدهای تحت سرپرستی مربوط به پرداخت اضافه‎کارساعتی کارکنان .
3-مدیریت کلیه امور مربوط به وظایف کمیته اجرائی قانون استخدام کشوری و هیأت ممیزه طرح مسیر ارتقاء شغلی .
4- تأیید و امضاء بودجه پیشنهادی وزارتخانه و موافقتنامه ها براساس اختیارات تفویض شده و پیگیری سیر مراحل تصویب آن .
5-ایجاد هماهنگی و نظارت بر روابط بین هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه ، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته .
6-پیشنهاد مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران دستگاه به مقام محترم وزارت وفق ماده 33 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری .
7-ارائه رهنمود درخصوص عملیاتی شدن برنامه ها و طرحهای تحول در نظام اداری وزارتخانه، شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته .
8-برنامه ریزی ، سیاستگذاری ، هدایت و نظارت بر امور مربوط به شورا و دبیرخانه تحول اداری .
9- تهیه و تدوین سیاستها و برنامه ریزی فعالیتهای دبیرخانه شورای تمبر.
10- سیاستگزاری و برنامه ریزی برای ایجاد فضای مناسب جهت تکمیل، تجهیز و توسعه موزه و هدایت و نظارت بر نگهداری موزه ارتباطات
11- سیاستگذاری و برنامه ریزی جهت هماهنگی و همسو کردن فعالیتهای ادارات کل استانها با ستاد مرکزی وزارتخانه .
12- سیاستگذاری و برنامه ریزی درخصوص سهمیه بندی و نحوه جمع آوری کمکهای مالی از وزارت ، شرکتها ، سازمانها و مؤسسات وابسته جهت تأمین اعتبارات مرکز بهداشت صنعتی و سلامت کارکنان.
13- نظارت بر تهیه طرح و انتشار تمبر با توجه به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران
14-نظارت و اظهارنظر درمورد پیش‎نویس قراردادهای داخلی و خارجی وزارتخانه با اشخاص حقیقی یا حقوقی.
15-نظارت و تشریک مساعی کلیه امور مربوط به بودجه هزینه ای و بودجه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای وزارتخانه.
16-نظارت بر پرداخت کلیه هزینه‌ها از محل بودجه هزینه‌ای ، طرح تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و سایر منابع طبق مقررات .14
17- نظارت بر عملکرد ادارات کل استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه های کلان وزارتخانه .
18-نظارت بر اجرای سیاستها و برنامه های عملیاتی و بودجه فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارکنان .
19- نظارت بر اجرای سیاستها وبرنامه های کلان ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به کارکنان و خانواده آنها .
20- نظارت بر اجرای سیاستها و برنامه های کلان گسترش فرهنگ ارتباطات ، ستادهای بسیج ، ایثارگران و انجمن های اسلامی .
21- نظارت بر اجرای سیاستها و برنامه های کلان امور بانوان.
22- نظارت بر اجرای الگوی استاندارد فضا و مکان موجود ستاد وزارتخانه و ساماندهی واحدهای سازمانی وزارتخانه.
23- نظارت بر حسن اجرای امور محوله به واحدهای تحت سرپرستی و ایجاد هماهنگی و تعیین خط‎مشی مناسب برای آنها.
24- شرکت در جلسات سایر وزارتخانه‎ها طبق دستور مقام وزارت .