پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف

- با توجه به فعالیت های مطالعاتی، تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی توأمان در حوزه ستاد و بخش، همچنین تعداد وظایف اجرایی در این واحد، طبق ضوابط ساختار سازمانی، سطح این واحد سازمانی در قالب "مرکز" می باشد.

اهداف :

·        انجام مطالعات و ارائه راه کارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه بهبود و توسعه مدیریت بخش ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

·        عملیاتی شدن سیاست ها, برنامه ها و طرح های تحول در نظام اداری کشور.

 

1- گروه  تشکیلات ومطالعات سرمایه انسانی

1-1- مهندسی‎ مجدد مأموریت‎ها و وظایف وزارتخانه بمنظور منطقی نمودن اندازه دستگاه و تعیین حدود وظایف اجرائی دولت و مردم برای تحقق اهداف دستگاه  .

2-1- بررسی اندازه مطلوب و منطقی وزارتخانه با اعمال سیاست واگذاری تصدی‌های اقتصادی ، اجتماعی ، خدماتی و .... به بخش غیردولتی .

3-1- یافتن راه کارهای مناسب برای انجام وظایف ، خدمات و مأموریت‌های وزارتخانه به روش غیردولتی .

4-1-  اجرای مفاد مواد 88  و 90 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت براساس روشهای تعیین شده برای واگذاری تصدی های اجتماعی ، فرهنگی ، خدماتی و رفاهی وزارتخانه به بخش غیردولتی، شهرداریها و دهیاریها و تهیه گزارشات لازم برای ارائه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور  .

5-1-تدوین برنامه نیروی انسانی وزارتخانه درچارچوب برنامه جامع نیروی انسانی دربخش دولتی.

6-1- پیگیری اهداف وبرنامه‌های مرتبط با اندازه دولت درزمینه نیروی انسانی دربرنامه‌های توسعه.

7-1- انجام‎ بررسی‌های لازم به‎منظور بهینه‌سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری .

8-1- انجام بررسی‌های لازم به منظور کارسنجی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز با همکاری واحد ذیربط و چگونگی تأمین آن از داخل وزارتخانه .

9-1-گردآوری وجمع‌بندی آمار نیروی انسانی واطلاعات اداری ومدیریتی واطلاع‌رسانی دراین زمینه.

10-1- بررسی و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی وزارتخانه در تطبیق با برنامه‌های کلان و ملی ، سیاستها ، ضوابط و مقررات مربوطه .

11-1- ارائه پیشنهاد درخصوص ادغام و انحلال واحدهای تابعه و  وابسته غیرضرور  و  واحدهای استانی وشهرستانی.

12-1- مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف وزارتخانه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین تعداد و عناوین پستهای سازمانی موردنیاز و حذف موانع و نارسایی‎های تشکیلاتی .

13-1- بررسی و تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی ، اهداف ، شرح وظایف و سازمان تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب .

14-1- بررسی ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل , تهیه و تنظیم فهرست طبقه بندی پستهای سازمانی وزارتخانه, ارائه پیشنهادهای اصلاحی و عنداللزوم پیشنهاد ایجاد رشته های شغلی جدید براساس فعالیت و وظایف جدید وزارتخانه .

15-1- بررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای مختلف وزارتخانه درخصوص ایجاد و حذف سطوح و پستهای سازمانی و تأمین پستهای سازمانی موردنیاز و ارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .

16-1-انجام اصلاحات ساختاری در راستای تمرکززدائی از اداره امور .

17-1- بررسی واعلام‌نظر درخصوص قوانین، آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکیلاتی.

18-1- زمینه‌سازی برای توسعه سازمانهای غیردولتی و تشکل‌های تخصصی و سازمانهای محلی در راستای تحقق وظایف وزارتخانه .

19-1- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.

20-1- ارائه گزارش ماهانه ازعملکرد واحد به معاونت ذیربط

 

2- گروه توسعه سرمایه انسانی و جانشین پروری

توسعه سرمایه انسانی و جانشین پروری: انجام آموزش های ستاد و هدایت اقدامات مربوط به بخش در
حوزه های مرتبط همچون آموزش های شغلی، تخصصی (طرح رویش) و اختصاصی (طرح بتا)، راهبری تشکیل خزانه استعداد ها در مجموعه وزارت (طرح نهال) و... خواهد بود.

1-2- نیازسنجی آموزش کارکنان و مدیران وزارتخانه .

2-2- طراحی برنامه‌‌های آموزشی مبتنی بر نیازهای تعیین شده .

3-2- همکاری با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص تهیه برنامه آموزشی رشته‌های شغلی اختصاصی .

4-2- انجام اقدامات مربوط به اخذمجوز اجرای دوره‌ها از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

5-2- نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی .

6-2- نظارت بر  ارزشیابی ، اجرا و بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی  و انعکاس آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .

7-2- برنامه‌ریزی جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان وزارتخانه از طریق معرفی کارکنان و مدیران به مؤسسه آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی وسایرمؤسسات آموزشی معتبر.

8-2- برنامه‌ریزی جهت جلب مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صلاحیت شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی.

9-2- انجام اقدامات لازم جهت تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان وزارتخانه .

10-2- بررسی وضعیت ستاد وزارتخانه در ارتباط با جذب کارآموز و کارورز و انجام امور مربوطه درستاد وزارتخانه با هماهنگی مراجع ذیربط.

11-2- تأمین کتب و نشریات تخصصی متناسب با وظایف مصوب وزارتخانه , شرکتها , مؤسسات و سازمانهای وابسته و انجام سایر امور مربوط به کتابخانه .

12-2- انجام مطالعات لازم به منظور استقرار نظام‌ها و سبک‌های مدیریت نوین برای انجام کارآمد وظایف اصلی وزارتخانه .

13-2- مطالعه و بررسی مستمر درخصوص نظام‌های مدیریتی دستگاه (تصمیم‌سازی، تصمیم گیری, نظارت و کنترل، هماهنگی و .... ) .

14-2- بررسی ، مطالعه ، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه ارتقاء فرهنگ و فنّاوری مدیریت در وزارتخانه

15-2- استقرار نظام مدیریت کیفیت در وزارتخانه .

16-2- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان .

17-2- مطالعه و بررسی به منظور بکارگیری رویکردها و روشهای نوین مدیریت در وزارتخانه .

18-2- مطالعه ، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد توازن میان فرهنگ ، فنّاوری و مهارتهای مدیران .

19-2- انجام مطالعات ،تنظیم طرح ها و تهیه برنامه های مناسب درخصوص حسن مدیریت و امور مدیران وزارتخانه در زمینه های انتخاب ، انتصاب ، ارتقاء ,  توسعه,  آموزش ، جبران خدمت و پاداش ها ، ارزیابی و تداوم خدمت آنان .

20-2- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.

21-2- ارائه گزارش ماهانه ازعملکرد واحد به معاونت ذیربط

 

3- راهبری فناوری­های مدیریتی

راهبری فناوری های مدیریتی: متولی راهبری "نظام مدیریت مشارکتی" مانند "نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" و "نظام مدیریت دانش" در قالب دبیرخانه نظام مدیریت دانش و دبیرخانه نظام پیشنهادهای وزارت می باشد. همچنین انجام وظایف دبیرخانه "شورای راهبری توسعه مدیریت" نیز در قالب این گروه انجام خواهد شد.

1-3- برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور برای تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی وزارتخانه .

2-3- انجام مطالعه و برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم ملی ، مدیریت تشکل‌های راهبری کننده امر تحول سازمانی در وزارتخانه ، توسعه و ترویج مفاهیم تحول وانجام فعالیتهای ستادی و پشتیبانی مربوط.

3-3- مطالعه ، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات ومنابع موردنیاز طراحی و برنامه‌های نوسازی و ایجادتحول‎سازمانی وتوسعه‎وبهره‌گیری ازفنّاوری اطلاعات و اداری وزارتخانه به مراجع ذیربط.

4-3- نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه‌هائی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ گردیده است .

5-3- انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای تحول اداری.

6-3- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان مرکز .

7-3- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .

8-3- ارائه گزارش ماهانه ازعملکرد واحد به معاونت ذیربط .

4- اداره کارگزینی و ارزشیابی عملکرد کارکنان

 

1-4- انجام امور مربوط به استخدام ، آزمونهای تخصصی استخدامی ، حقوق ، مزایا ، کمک هزینه‎ها ، احتساب سوابق خدمت ، انتصاب ، انتقال ، تبدیل وضع استخدامی ، مرخصی ، مأموریت ، معذوریت ، تغییر گروه ، آمادگی به خدمت ، بازخریدی ، بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی .

2-4-تهیه فهرست مشخصات کارگزینی کارکنان شاغل و بازنشسته و نگهداری پرونده‎ها و سوابق استخدامی آنان و اتخاذ روشهای نوین در ارتباط با نگهداری سوابق مذکور.

3-4- انجام امور مربوط به مدیران شامل کارگزینی ، خدمات رفاهی ، فرهنگی و ورزشی و سایر امور مربوط درچارچوب مقررات .

4-4- صدور احکام لازم به‎منظور مأموریت‎های خارج از کشور کارکنان وزارتخانه

5-4- ابلاغ واجرای آراء دفتر هماهنگی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری.

6-4- رسیدگی و صدور پاسخ به شکایات استخدامی کارکنان به دیوان عدالت اداری و عنداللزوم ارسال مدارک و اعزام نماینده جهت ادای توضیحات.

7-4- اجرای برنامه ارزشیابی کارکنان وزارتخانه .

8-4- اعمال نتایج حاصل از نظرسنجی از ارباب رجوع در نمرات ارزشیابی کارکنان .

9-4- رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی ارزشیابی شوندگان  و طرح آن در کمیته رسیدگی به شکایات پیگیری موضوع تا مرحله  اعلام نتیجه قطعی .

10-4- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق.

11-4- ارائه گزارش ماهانه ازعملکرد واحد به معاونت ذیربط .