شرح وظایف

شرح وظایف :مرکز نوسازی و تحول اداری

اهداف :
• انجام مطالعات و ارائه راه کارهای عملیاتی و اجرایی در زمینه بهبود و توسعه مدیریت بخش ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.
• ایجاد انسجام در اجراء , پیگیری و نظارت امور مربوط به نوسازی اداری.
• عملیاتی شدن سیاست ها, برنامه ها و طرح های تحول در نظام اداری کشور.
• برنامه ریزی ، تنظیم ، تخصیص اعتبارات ، تقسیم و پیگیری اجرای بودجه های هزینه ای وطرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای وزارتخانه.

وظایف : غالباً مطالعاتی , پژوهشی , راهبردی و نظارتی است:

1- گروه بودجه ستاد وزارتخانه
1-1- جمع‎آوری پیشنهادهای واحدهای تابعه وزارتخانه، آمارهای مربوطه وتجزیه وتحلیل آنها و برنامه‎ریزی براساس اطلاعات دریافتی جهت تنظیم بودجه هزینه‌ای وزارتخانه .
2-1- دریافت بودجه پیشنهادی از مجریان طرحها ، بررسی و تجزیه و تحلیل آنها و برنامه‌ریزی براساس اطلاعات دریافتی جهت تنظیم بودجه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای .
3-1-تهیه وتنظیم موافقت‎نامه بودجه هزینه‌ای و بودجه طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه ای وزارتخانه و ارسال آنها به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و انجام پیگیری های لازم تا مبادله نهائی موافقت‌نامه ها .
4-1- ابلاغ موافقت‌نامه‌های مبادله شده به مجریان طرحها و واحدهای ذیربط .
5-1-پیشنهاد و پیگیری برای اخذ تخصیص اعتبارات بودجه هزینه‌ای و بودجه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای وزارتخانه و ابلاغ آنها به واحدهای ذیربط و مجریان طرحها .
6-1-تقسیم بودجه هزینه‌ای بین واحدهای تابعه بر حسب نیاز .

7-1-پیگیری برای اجرای بودجه‌های هزینه‌ای و طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای و مقایسه
با عملکرد آنها .
8-1-کسب اطلاعات مربوط به میزان تعهدات وزارتخانه در بودجه‌های هزینه‌ای و طرحهای تملک‌دارائیهای سرمایه‌ای .
9-1-پیگیری درخصوص جابجایی اعتبارات وزارتخانه و درصورت لزوم هماهنگی با معاونت
برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور .
10-1-اخذ وجوه دریافتی از خزانه و مقایسه با تخصیص اعتبار دریافتی مربوطه .

2- گروه تشکیلات و مستند سازی فرآیندها
1-2- منطقی نمودن اندازه دستگاه
1-1-2- مهندسی‎ مجدد مأموریت‎ها و وظایف وزارتخانه بمنظور منطقی نمودن اندازه دستگاه و تعیین حدود وظایف اجرائی دولت و مردم برای تحقق اهداف دستگاه .
2-1-2- بررسی اندازه مطلوب و منطقی وزارتخانه با اعمال سیاست واگذاری تصدی‌های اقتصادی ، اجتماعی ، خدماتی و .... به بخش غیردولتی .
3-1-2- یافتن راه کارهای مناسب برای انجام وظایف ، خدمات و مأموریت‌های وزارتخانه به روش غیردولتی .
4-1-2- اجرای مفاد مواد 88 و 90 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت براساس روشهای تعیین شده برای واگذاری تصدی های اجتماعی ، فرهنگی ، خدماتی و رفاهی وزارتخانه به بخش غیردولتی، شهرداریها و دهیاریها و تهیه گزارشات لازم برای ارائه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
5-1-2-تدوین برنامه نیروی انسانی وزارتخانه درچارچوب برنامه جامع نیروی انسانی دربخش دولتی.
6-1-2-پیگیری اهداف وبرنامه‌های مرتبط با اندازه دولت درزمینه نیروی انسانی دربرنامه‌های توسعه.
7-1-2- انجام‎ بررسی‌های لازم به‎منظور بهینه‌سازی ساختار ، ترکیب و توزیع نیروی انسانی و ارائه پیشنهادهای لازم به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری .
8-1-2- انجام بررسی‌های لازم به منظور کارسنجی و برآورد نیروی انسانی موردنیاز با همکاری واحد ذیربط و چگونگی تأمین آن از داخل وزارتخانه .
9-1- 2-گردآوری وجمع‌بندی آمارنیروی انسانی واطلاعات اداری ومدیریتی واطلاع‌رسانی دراین زمینه.

2- 2- تشکیلات
1-2-2- بررسی و انجام مطالعات لازم به منظور اصلاح ساختار سازمانی وزارتخانه در تطبیق با برنامه‌های کلان و ملی ، سیاستها ، ضوابط و مقررات مربوطه .
2-2-2- ارائه پیشنهاد درخصوص ادغام و انحلال واحدهای تابعه و وابسته غیرضرور و واحدهای استانی وشهرستانی.
3-2-2- مطالعه و بررسی مستمر سازمان و وظایف وزارتخانه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف و تعیین تعداد و عناوین پستهای سازمانی موردنیاز و حذف موانع و نارسایی‎های تشکیلاتی .
4-2-2- بررسی و تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی ، اهداف ، شرح وظایف و سازمان تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب .
5-2-2- بررسی ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل , تهیه و تنظیم فهرست طبقه بندی پستهای سازمانی وزارتخانه , ارائه پیشنهادهای اصلاحی و عنداللزوم پیشنهاد ایجاد رشته های شغلی جدید براساس فعالیت و وظایف جدید وزارتخانه .
6-2-2- بررسی پیشنهادهای واصله از واحدهای مختلف وزارتخانه درخصوص ایجاد و حذف سطوح و پستهای سازمانی و تأمین پستهای سازمانی موردنیاز و ارائه تغییرات تشکیلاتی پیشنهادی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
7-2-2- انجام اصلاحات ساختاری در راستای تمرکززدائی از اداره امور .
8-2-2- بررسی واعلام‌نظر درخصوص قوانین، آئین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و اساسنامه‌ها از بعد تشکیلاتی.
9-2-2- زمینه‌سازی برای توسعه سازمانهای غیردولتی و تشکل‌های تخصصی و سازمانهای محلی در راستای تحقق وظایف وزارتخانه .

3-2- مستند سازی فرآیندها و روشهای انجام کار
1-3-2- بررسی و انجام مطالعات مستمر درخصوص نارسایی‌ها و مشکلات مربوط به سیستم ها ،
فرآیندها و روش‌های اختصاصی مشترک و عمومی و ارائه راهنمایی و مشاوره و برنامه‌ریزی برای اصلاح و بهسازی آنها با همکاری واحدهای ذیربط .
2-3-2- مطالعه ، تهیه و تدوین فرمها و کنترل فرمهای اداری ، مالی ، پشتیبانی و اختصاصی ، کدگذاری، اصلاح و بهنگام‌سازی آنها .
3-3-2- مطالعه و بررسی بمنظور اصلاح روشهای مشترک واختصاصی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
4-3-2- تعیین و پیشنهاد اولویت‌های اصلاح روشها ،رویه ها و فرآیندهای انجام کار وزارتخانه به شورای تحول اداری درجهت ارتقاء بهره وری،کارایی ورضایت ارباب رجوع وکاهش هزینه‌ها.
5-3-2- مهندسی مجدد ، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها و روشهای انجام کار وزارتحانه با هماهنگی و همکاری مرکز فناوری اطلاعات
6-3-2- تهیه استانداردهای لازم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها .

4-2- مدیریت اخلاقی و تکریم مردم
1-4-2- بررسی به منظور تدوین اصول و تهیه نظام اخلاقی حاکم بر اقدامات و ارائه خدمات وزارتخانه (منشور اخلاقی وزارتخانه) و ترویج و تشریح آن برای کارکنان .
2-4-2- بررسی و پیگیری امور مربوط به تکریم مردم و مراجعین وزارتخانه و رعایت حقوق شهروندی آنان .
3-4-2- تهیه برنامه ونظرسنجی از ارباب رجوع درخصوص نحوه ارائه خدمات ونظارت بر
اجرای آن.
4-4-2- تهیه طرحهای لازم در زمینه تأثیرگذاری رفتار و نحوه برخورد کارکنان وزارتخانه
با ارباب رجوع بر سرنوشت و حقوق استخدامی آنان .

3- گروه آموزش ، توسعه منابع انسانی و بهبود مدیریت
1-3- آموزش و توسعه منابع انسانی
1-1-3-نیازسنجی آموزش کارکنان و مدیران وزارتخانه .
2-1-3- طراحی برنامه‌‌های آموزشی مبتنی بر نیازهای تعیین شده .
3-1-3- همکاری با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور درخصوص تهیه برنامه آموزشی رشته‌های شغلی اختصاصی .
4-1-3- انجام اقدامات مربوط به اخذمجوز اجرای دوره‌ها از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
5-1-3- نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی .
6-1-3- نظارت بر ارزشیابی ، اجرا و بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی و انعکاس آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور .
7-1-3- برنامه‌ریزی جهت تأمین نیازهای آموزشی کارکنان وزارتخانه از طریق معرفی کارکنان و مدیران به مؤسسه آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی وسایرمؤسسات آموزشی معتبر.
8-1-3- برنامه‌ریزی جهت جلب مشارکت مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صلاحیت شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی.
9-1-3- انجام اقدامات لازم جهت تهیه شناسنامه آموزشی برای کارکنان وزارتخانه .
10-1-3- بررسی وضعیت ستاد وزارتخانه در ارتباط با جذب کارآموز و کارورز و انجام امور مربوطه درستاد وزارتخانه با هماهنگی مراجع ذیربط.
11-1-3- تأمین کتب و نشریات تخصصی متناسب با وظایف مصوب وزارتخانه , شرکتها , مؤسسات و سازمانهای وابسته و انجام سایر امور مربوط به کتابخانه .

2-3- بهبود مدیریت
1-2-3- انجام مطالعات لازم به منظور استقرار نظام‌ها و سبک‌های مدیریت نوین برای انجام کارآمد وظایف اصلی وزارتخانه .
2-2-3 مطالعه و بررسی مستمر درخصوص نظام‌های مدیریتی دستگاه (تصمیم‌سازی، تصمیم گیری, نظارت و کنترل، هماهنگی و .... ) .
3-2-3- بررسی ، مطالعه ، برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه ارتقاء فرهنگ و فنّاوری مدیریت در وزارتخانه
4-2-3- استقرار نظام مدیریت کیفیت در وزارتخانه .
5-2-3- برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای شایسته سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان .
6-2-3- مطالعه و بررسی به منظور بکارگیری رویکردها و روشهای نوین مدیریت در وزارتخانه .
7-2-3- مطالعه ، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم برای ایجاد توازن میان فرهنگ ، فنّاوری و مهارتهای مدیران .
8-2-3- انجام مطالعات ،تنظیم طرح ها و تهیه برنامه های مناسب درخصوص حسن مدیریت و امور مدیران وزارتخانه در زمینه های انتخاب ، انتصاب ، ارتقاء , توسعه, آموزش ، جبران خدمت و پاداش ها ، ارزیابی و تداوم خدمت آنان .

4- گروه بهره وری و راهبری تحول سازمانی
1-4- بهره وری
1-1-4- شناخت میزان بهره‌وری منابع شامل: منابع انسانی،منابع فیزیکی،منابع مالی و.... دروزارتخانه.
2-1-4- بررسی علل پایین بودن بهره‌وری منابع و آسیب‌شناسی آن .
3-1-4- ارائه کمکهای فکری و تخصصی لازم به وزارتخانه در زمینه درک و اجرای مؤثر خط‌مشی‌ها و سیاست‌های دولت درخصوص افزایش سطح بهره‌وری .4-1-4- انجام مطالعات و بررسیهای لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری ( موضوع تصویب‌نامه شماره 22910/ت8070 مورخ 2/3/1379 هیأت محترم وزیران ) در وزارتخانه و ارزیابی مستمر چگونگی و عملکرد چرخه و ارائه راه‌حل‌های اصلاحی .
5-1-4- تهیه برنامه‌های لازم درخصوص ایجاد ، توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌وری در وزارتخانه و استفاده ومصرف بهینه ومؤثر منابع (انسانی،زمانی،مالی،فیزیکی، اطلاعاتی و .... ) در وزارتخانه.
6-1-4- تلاش در زمینه انتقال تجربیات مؤثر در زمینه مدیریت بهره‌وری به وزارتخانه و برخورداری دستگاه از الگوی موفق در زمینه ارتقاء سطح بهره‌وری .
7-1-4- جمع‌بندی , تهیه و ارائه گزارشهای نوبه‌ای از چگونگی وضعیت بهره‌وری وزارتخانه برای انعکاس به مراجع ذیربط .

2-4- دبیرخانه شورای تحول اداری
1-2-4- برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم و باور برای تحول و دگرگونی در ابعاد مدیریتی و سازمانی وزارتخانه .
2-2-4- انجام مطالعه و برنامه‌ریزی جامع به منظور ایجاد عزم ملی ، مدیریت تشکل‌های راهبری کننده امر تحول سازمانی در وزارتخانه ، توسعه و ترویج مفاهیم تحول وانجام فعالیتهای ستادی و پشتیبانی مربوط.
3-2-4- مطالعه ، برآورد و پیشنهاد بودجه و اعتبارات ومنابع موردنیاز طراحی و برنامه‌های نوسازی و ایجادتحول‎سازمانی وتوسعه‎وبهره‌گیری ازفنّاوری اطلاعات و اداری وزارتخانه به مراجع ذیربط.
4-2-4- نظارت و پیگیری اجرای مصوبات و بخشنامه‌هائی که در راستای ایجاد تحول سازمانی به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ گردیده است .
5-2-4- انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای تحول اداری.
6-2-4- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان مرکز .
7-2-4- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .
8-2-4- ارائه گزارش ماهانه ازعملکرد واحد به معاونت ذیربط .