حمید رضاعطایی-مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری
نام و نام خانوادگی: حمید رضا عطایی
سمت: مدیرکل مرکز نوسازی و تحول اداری