نام و نام خانوادگی: شاهین جعفرپور
سمت: رئیس مرکز توسعه سرمایه انسانی و فناوری های مدیریتی