نام و نام خانوادگی: تقی محمدی
سمت: مدیرکل امور اداری و پشتیبانی