نام و نام خانوادگی: مهندس مهدی راسخ
سمت:  معاون توسعه مدیریت ، هماهنگی و امور پشتیبانی