پرش به محتوای اصلی

 

شرح وظایف

مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آئین نامه اجرائی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت 304هـ مورخ 2/8/73 ، از جمله موارد ذیل :
1- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت متبوع و کلیه شرکتها ، مؤسسات و سازمانهای وابسته (به غیر از شرکتهای مخابراتی که براساس اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده اند و بلحاظ شمولیت قانون کار از شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری خارج گردیده اند).
2- بررسی و تکمیل سوابق وپرونده های ارجاعی .
3- جمع آوری و بررسی آراء صادره از سوی هیأتها از حیث تطبیق و اجرای صحیح قانون .
4- تهیه وجمع آوری مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به قانون رسیدگی به تخلفات اداری .
5- بررسی احکام صادره از سوی واحدهای کارگزینی و تطبیق آنها با آراء صادره از سوی هیأتها .
6- تهیه آمار و گزارش ماهانه از نتیجه کار هیأتها و ارسال به مراجع ذیربط .
7- تهیه دادخواست و تنظیم لوایح دفاعیه درخصوص دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری
و همچنین هیأت عالی نظارت که از سوی متهمین ومحکومین به مجازاتهای اداری مطرح
می گردد.
8- شرکت درجلسات حضوری دیوان عدالت اداری بعنوان نماینده قضایی .
9- پیگیری قضایی درخصوص تخلفات ارتکابی کارکنان ذیربط که واجد وصف مجرمانه می باشد.
10- انجام مأموریتهای محوله از سوی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و تحقیقات لازم و ارائه گزارش به ایشان .
11- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان دفتر
با هماهنگی و همکاری مرکز نوسازی و تحول اداری.
12- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .
13- ارائه گزارش ماهانه از عملکرد واحد به معاونت و سایر مراجع ذیربط .