جهانگرد

نام و نام خانوادگی:مهندس نصراله جهانگرد

سمت: معاون فناوری و نوآوری