- تهیه وتدوین سیاستهای راهبردی و اجرای طرحها و پروژه های ملی راهبردی و عملیاتی فناوری اطلاعات و ارتباطات مشترک بین حوزه وزارت، شرکتها، سازمانها و مراکز تابعه و همچنین بین سایر دستگاههای اجرایی کشور.
2- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه های حمایتی از بخش های اقتصادی واجتماعی دولتی و
غیردولتی جهت ایجاد و نیل به ظرفیتی بومی و ملی برای دستیابی به فرآیند تصمیم گیری مستقل کشور در زمینه های توسعه فناوریهای نوین ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .
3- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه های جامع بمنظور شناسایی، هدایت و حمایت راهبردی ، سیاسی ومالی از بخشهای دولتی و غیردولتی اقتصادی و اجتماعی فعال در امر توسعه فناوری های نوین در زمینه های ارتباطات ، اطلاعات وامور فضایی در سطح کشور
4- بررسی و شناسایی تخصص های برتر و مزیت های نسبی متخصصان کشور در آن دسته از فناوری های مرتبط با  ا طلاعات، ارتباطات و امور فضایی که می توانند در بازارهای بین المللی رقابت نمایند.
5- برنامه ریزی و ارائه ساز و کارهای صریح برای اثر بخش نمودن مدیریت نظام فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در جهت علائق، منافع و مقاصد بلند مدت کشور به مراجع ذیربط.
6- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه های جامع جهت هدایت، تشویق، ایجاد، کسب، توسعه و انتشار
فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی در سطح کشور .
7- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه ها جهت شناسایی و حمایت از سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی در توسعه فناوری های نوین اطلاعات، ارتباطات و امور فضایی کشور
8- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه های هدایتی و حمایتی از بخش های اقتصادی و اجتماعی دولتی و غیردولتی برای کسب فناوری و ایجاد ظرفیت و قابلیت فنی برای تولید کالا و خدمات مختلف قابل بهره برداری در زمینه های ارتباطات، تبادل اطلاعات و امور فضایی در کشور.
9- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه های جامع در خصوص شناسایی فناوری های موردنیاز
کشور برای واردات و فناوری های مورد نیاز سایر جوامع جهت صادارات از کشور در زمینه فناوری های اطلاعات، ارتباطات وامور فضایی با هماهنگی اداره کل امور بین الملل و مطالعات راهبردی.
10- تهیه وتدوین سیاستها و برنامه ها و ارائه راهکار جهت بسط پیوندهای ضروری بین استراتژی فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی کشور با استراتژی تجاری و بازار داخلی و خارجی به مراجع ذیربط .
11- ارائه برنامه های راهبردی و راهکارهای عملیاتی لازم جهت جذب بخش های غیر دولتی کشور در تولید فناوری های نوین ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی از طریق
سرمایه گذاری های دولتی و یا اعمال سیاست های تشویقی
12-ارائه برنامه های  حمایتی از بخش های دولتی و غیر دولتی جهت ایجاد و گسترش صنایع نوین با اتکا بر دستاوردهای فناوری های بومی کشور در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .
13- بررسی و شناسایی قابلیت ها و ظرفیتهای تولید تجهیزات ارتباطات ، فناوری اطلاعات و امور فضایی کشور.
14- بررسی و شناسایی توان رقابت صنعتی کشور در تولید فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی و ارائه راهکارهای موثر جهت افزایش آن با هدف افزایش توان اقتصادی کشور
15-  بررسی و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط درخصوص متناسب سازی و تطبیق و توسعه سیاست علم و فناوری در زمینه های ارتباطات ، اطلاعات و امور فضایی در حل سریع مشکلات کوتاه مدت کشور.
16-  بررسی جهت حصول اطمینان از وجود بازارهای لازم و توسعه یافته برای محصولات و دستاوردهای کشور در زمینه فناوری های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی
17- بررسی و ارائه راهکارهای موثر وحمایت جهت گسترش بازارهای داخلی محصولات
فناوری های بومی در زمینه های ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی با هدف ایجاد فرصتهای نوین شغلی در کشور.
18- بررسی و ارزیابی ادواری فناوری های ارتباطی، اطلاعاتی و امور فضایی بر حسب میزان کمک به اهداف اجتماعی و فرهنگی کشور.
19- بررسی قوانین و مقررات صدور فناوری های مدرن و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط جهت حذف محدودیتهای غیر ضرور مربوطه.
20- جمع آوری اطلاعات پیرامون ظرفیتهای موجود فیزیکی، انسانی، پژوهشی، مالی، مدیریتی و نیازهای فناوری کشور و قابلیتهای فنی برای تولید کالا وخدمات مختلف قابل
بهره برداری در زمینه  ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی .
21- بررسی و پیش بینی وضعیت آتی کوتاه، میان و دراز مدت کشور در زمینه های ظرفیتهای فیزیکی، انسانی، پژوهشی، مالی، مدیریتی و نیازهای فناوری ارتباطات، اطلاعات و امور فضایی و تاثیر تغییرات حاصله بر روی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور.
22- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان اداره کل با همکاری و هماهنگی مرکز نوسازی و تحول اداری.
23- انجام سایر امور ارجاعی ازطرف مقام مافوق .
24- ارائه گزارش عملکرد ماهانه به معاونت ذیربط .