علی اسفیدانی- مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه

نام و نام خانوادگی: مهندس علی اسفیدانی
سمت: مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه