پرش به محتوای اصلی

 

آشنائی با گروه نظارت

گروه نظارت و ارزیابی برنامه ها با توجه به اهداف ذیل :

1-     نظارت بر حسن اجرای راهبردها ، سیاستها ، برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت واثر بخشی آنها دربخش فناوری اطلاعات وارتباطات

2-     بررسی و نظارت بر حسن اجرای ضوابط بخشنامه ها و آیین نامه ها ،دستور العملها و شاخصهای مرتبط با قوانین برنامه ای و بودجه ای سالانه و نظام فنی و اجرایی طرح های کشور

3-     بررسی موفقیت ها و مسائل و مشکلات  اجرایی پروژه ها و ارائه پیشنهادات اصلاحی با هدف بهبود شاخصهای برنامه و ارتقا بهره وری.

فعالیتهای خود را در چارچوب نظارت برنامه ای ، نظارت عملیاتی ، نظارت فنی ، نظارت مالی و در نهایت نظارت عالی انجام میدهد.