پرش به محتوای اصلی

 

آشنائی با گروه امور مجامع

1-    برگزاری بالغ بر 25 جلسه مجمع عمومی شرکتها و مؤسسات تابعه (درخصوص صورتهای مالی ، بودجه پیشنهادی و اصلاحی و طرح تملک دارائی ها و برنامه های عملیاتی)

2-    برگزاری بالغ بر 15 جلسه پیش مجمع جهت بررسی دستورات جلسه مجامع

3-    برگزاری بالغ بر 50 جلسه هماهنگی با شرکتها و مؤسسات تابعه به منظور حل و فصل مسائل و مشکلات مطروحه و موارد ارجاعی به این گروه
4-    تهیه و تنظیم بالغ بر 200 فقره نامه پیگیری، گزارشات تحلیلی و جداول مربوطه، دستورالعمل برگزاری مجامع و پیگیری تکالیف و تعهدات کلان شرکتها
5-    نظارت و انجام بررسیهای لازم در زمینه اجرای صحیح قوانین، آئین نامه ها ، مقررات مالی ، معاملاتی و مالیاتی در شرکتها و مؤسسات وابسته
6-    بررسی گزارشات بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل شرکتها و تهیه گزارشهای تحلیلی جهت ارائه به رئیس  محترم مجمع
7-    پیگیری اجرای دقیق تکالیف مطروحه در مجامع و رفع ایرادات مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و مؤسسات تابعه
8-    جمع آوری صورتجلسات و مصوبات هیأت مدیره شرکتها و تهیه گزارشهای لازم برحسب مورد و ارائه آنها به معاونتهای مربوطه جهت هماهنگی تصمیمات اتخاذ شده طبق موازین قانونی و سیاستهای کلی مجامع
9-    بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شرکتها و مؤسسات تابعه
10-    بررسی و اظهار نظر در مورد شرح وظایف شرکتها و مؤسسات تابعه
11-    ارزیابی و تجدید نظر در آئین نامه ها و دستورالعمل های شرکتها و مؤسسات تابعه
12-    پیگیری اخذ امضاء صورتجلسات مجامع برگزار شده
13-    ایجاد هماهنگی لازم در امر حسابرسی داخلی شرکتها، تنظیم ترازنامه ها و صورتهای مالی در موعد مقرر
14-    ایجاد هماهنگی لازم فیمابین شرکتهای تابعه درخصوص الزامات ناشی از مصوبات مجمع با سایر دستگاههای دولتی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
15-    پیگیری مسائل مالیاتی شرکتها و ارائه خدمات مشاوره ای درخصوص تنظیم اظهارنامه