پرش به محتوای اصلی

 

1- نظارت بر اجرای سیاستها و برنامه‌های بلندمدت ، میان مدت و کوتاه مدت توسعه ارتباطات ، فناوری اطلاعات، ارتباطات رادیویی وفضایی کشور وارزیابی آنها بصورت ماهانه وارائه گزارشهای لازم.
2- پیگیری مشکلات و موانع حادث در اجرای برنامه های شرکتها ، سازمانها و مؤسسات تابعه ، برگزاری جلسات حل اختلاف و پیشنهاد راه حل های لازم در مورد رفع آنها .
3- نظارت بر اجرای تعهدات و قراردادهای امور مخابراتی ، پستی ، فناوری اطلاعات ، ارتباطات رادیویی وفضایی که دولت ایران متعهد به اجرای آنها می‌باشد و انجام ارزیابی و ارائه گزارشهای لازم .
4- نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات ، پست ، پست بانک ، خدمات هوایی (پیام) و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
5- بررسی و نظارت بر پیشنهادهای شرکتها، موسسات و سازمانهای وابسته و مدارک مربوط در خصوص انجام بعضی از معاملات از طریق ترک تشریفات مناقصه یا مزایده که به لحاظ مقررات موضوعه و حد نصاب مربوط بایستی توسط مقام عالی وزارت تنفیذ شود.
6- نظارت راهبردی بر اجرای الگوهای توسعه, مصرف, تحقق شاخص-ها و پیاده سازی الگوهای اقتصادی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با همکاری دفتر بررسی های اقتصادی .
7- نظارت بر رعایت مفاد سندهای راهبردی ملی واستانی توسعه بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات، ارتباطات رادیویی و امور فضایی کشور.
8- نظارت بر اجرای برنامه های مصوب آزادسازی و خصوصی سازی بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی .
9-نظارت براجرای صحیح آئین نامه های اجرایی برنامه های پنجساله توسعه ارتباطات وفناوری اطلاعات کشور.
10- نظارت براجرای صحیح قوانین و مقررات واعمال استانداردها درشبکه های ارتباطات کشور.
11- تعامل مستمر با بخش استانداردهای اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) و اتحادیه جهانی پست (UPU) جهت اخذ توصیه نامه ها و توزیع آنها و نیز ارسال گزارشهای نظارتی از اعمال استانداردهای توسعه و نگهداری شبکه های ارتباطی در کشور پس از تائید مقامات ذیصلاح .
12- تدوین ضوابط و دستورالعملهای نظارت و ارزیابی برنامه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور با همکاری مجامع علمی و فنی داخلی و بین المللی .
13- نظارت بر حسن اجرای برنامه های و آئین نامه های اجرایی مرتبط با تحقق مواد 11 و 12 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه گزارشهای لازم به مراجع ذیصلاح.
14-نظارت بر اجرای طرح¬ها و پروژههای کلان ارتباطات و فناوری اطلاعات (غیرملی و مشترک بین وزارت، شرکتها ،سازمانها و مؤسسات وابسته ) .
15- پیشنهاد راهبردها و راهکارهای نوین نظارتی همگام با روند تحولات بخش با تاکید بر بهره گیری از شبکه های اطلاع رسانی و ارائه پیشنهادها به معاونت مربوطه جهت تصویب و ابلاغ تصمیمات.
16- تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و انجام ارزیابی عملکرد فعالیتهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات ، ارتباطات رادیویی و فضایی کشور جهت ارائه در مجامع رسمی داخلی و خارجی با هماهنگی و همکاری گروه آمار و اطلاعات دفتر بررسی های اقتصادی.
17- تدوین گزارشهای تخصصی ، به روز و جامع از عملکرد وزارت ، شرکتها ، سازمانها و مؤسسات وابسته جهت ارائه در مجامع بین المللی .
18- تهیه و تدوین فرآیندهای کنترل پروژه مبتنی بر بانک های اطلاعاتی قابل رصد برای کلیه برنامه های عملیاتی کلان وزارت ، شرکت ها ، سازمانها و مؤسسات وابسته .
19- تطبیق گزارشهای نظارتی مستخرج از ارزیابی شاخص های اختصاصی با برنامه های ابلاغی با هدف تعیین میزان تطبیق پذیری و پیشنهاد اصلاحات فرایندی و ساختاری.
20- بررسی صورتجلسات شوراها ومجامع عمومی شرکتهای وابسته به سایر وزارتخانه ها که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده ایشان ، عضو آنها می باشند یا شرکتهایی که وزارت در آنها صاحب سهام است وسپس ارائه به مقام عالی وزارت جهت استحضار و توشیح موارد مرتبط و اعاده
آنها به مراجع ذیربط .
21- هدایت و راهبری شرکت های زیرمجموعه در تهیه تقویم مجامع عمومی شرکتهای تابعه و برگزاری آنها و اخذ گزارشها و صورت وضعیتهای عملکردی و مالی جهت ارائه به مقام عالی وزارت قبل از برگزاری مجمع.
22- برررسی مصوبات هیات مدیره شرکت ها به منظور حصول اطمینان از صحت و انطباق آنها با
موازین قانونی و سیاست های کلی مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت ها با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.
23- ارائه مشاوره به شرکتهای وابسته در جهت تحقق وظایف قانونی و رعایت مفاد اساسنامه های
مربوطه.
24- ارزیابی مصوبات هیأتهای مدیره در دوره های شش ماهه و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها و
نهایتاً تهیه و ارائه گزارش به مقام ما فوق
25- بررسی و تهیه صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای تابعه جهت توشیح و تایید مقام عالی وزارت و ابلاغ موارد با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت و نظارت ادواری بر روند اجرای مصوبات مجامع عمومی و تهیه گزارش های مربوطه .
26- همکاری وتعامل با حسابرسان مستقر در شرکت های تابعه و بررسی و اعلام نظر نسبت به گزارشهای مالی حسابرس و بازرس قانونی آن .
27- تهیه دستورالعمل ها ، نظام نامه ها و آئین نامه های موردنیاز مستخرج از جلسات مجامع عمومی و ارائه آنها به دفتر وزارتی جهت ابلاغ و نظارت بر اجرای آنها .
28- همکاری درنظارت بر استخراج و ارائه داده ها و اطلاعات آماری گروه آمار و اطلاعات دفتر
بررسی های اقتصادی
29- تهیه و تنظیم گزارشهای ادواری و موردی نظارتی و پیشرفت برنامه های توسعه طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی و فعالیتهای جاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت ارائه به مراجع ذیربط .
30- پیش بینی برنامه های آموزشی موردنیاز ارتقاء مهارتهای فنی و تخصصی کارکنان دفتر با همکاری و هماهنگی مرکز نوسازی وتحول اداری .
31- انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق .
32- تهیه و ارائه گزارشهای ادواری به معاونت ذیربط .