نام و نام خانوادگی: بهمن طهماسبی

سمت:مدیر کل دفتر نظارت، ارزیابی برنامه ها و امور مجامع