موثقی
نام و نام خانوادگی: مهندس سیروس موثقی
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات