پنج شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۵, ۱۵:۱۳

شرح

اين دفتر بعنوان تنها مرجع قانوني مجاز به استخراج ، توزيع و اطلاع رساني آمارهاي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارتخانه، شركتها ، مؤسسات و سازمانهاي وابسته بصورت بخشي و فرابخشي است و شرح وظايف آن بشرح زير مي باشد:
1- انجام بررسي هاي فني ، اقتصادي كلان و تطبيقي برنامه ها و طرحهاي ارتباطات و فناوري اطلاعات، ارتباطات راديويي و فضايي و ارائه گزارشهاي لازم .
2-تدوين شاخصها و مدلهاي توسعه اقتصادي ارتباطات ، فناوري اطلاعات ، ارتباطات راديويي و فضايي كشور.
3- همكاري از بعد فني و اقتصادي در تهيه و تدوين طرحها و برنامه ها در مقاطع مختلف زماني اعم از برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در جهت توسعه ارتباطات ، فناوري اطلاعات كشور.
4- بررسي وتدوين نظام عرضه وتقاضاي ارائه خدمات پايه دربخش ارتباطات وفناوري اطلاعات كشور .
5- بررسي و تدوين سياستهاي سرويس هاي عمومي اجباري USO (Universal Service Obligation) بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات.
6- بررسي فني و اقتصادي مواد قانوني وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين و ارائه گزارشهاي لازم .
7- پيش بيني برنامه ، طرحها و ارز و ريال موردنياز در برنامه پنجساله و ساليانه .
8- بررسي اقتصادي وارائه پيشنهاد لازم در زمينه اجراي روشهاي بهره وري مبني برارتباطات و فناوري اطلاعات.
9-بررسي فني واقتصادي و ارائه پيشنهاد لازم جهت اتخاذ تصميم نسبت به برنامه پيشنهادي بخشهاي مختلف براي دوره عملكرد سال بعد و تغييرات احتمالي طي دوره .
10- بررسي فني ، اقتصادي و ارائه پيشنهاد جهت بسترسازي لازم براي اجرا و رفع مشكلات آزادسازي و خصوصي سازي و واگذاري امور بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات.
11- بررسي تبعات اقتصادي و تهيه و تنظيم فهرست موارد آزادسازي وخصوصي سازي و
واگذاري امور.
12- تهيه و تدوين و اجراي ضوابط ، بررسي و اعلام مشخصات و مختصات آزادي سازي و
خصوصي سازي فعاليتهاي مربوط به ارتباطات و فناوري اطلاعات.


13-تهيه و تدوين راهبردها ، سياستها و برنامه هاي حضور بخش غيردولتي در فعاليتهاي توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور..
14- همكاري با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در تهيه ، تدوين ، بررسي و بازنگري در قوانين ، مقررات و آئين نامه هاي لازم براي آزادسازي و خصوصي سازي فعاليتهاي ارتباطات وفناوري اطلاعات.
15- تلفيق سياستها و برنامه هاي بهره برداري از الگوهاي توسعه و مصرف ارتباطات ، فناوري اطلاعات و امور فضايي كشور با همكاري معاونتهاي ذيربط .
16-ارائه پيشنهاد در زمينه اهداف كيفي و كمي برنامه ها و فعاليتها در بخشهاي مختلف و تعيين اولويت برنامه ها با توجه به امكانات مالي ، فني ونيروي انساني در چارچوب سياستهاي كلي وزارتخانه با همكاري واحدهاي ذيربط .
17- بررسي فني و اقتصادي و پيشنهاد صدور موافقتنامه اصولي آزادسازي فعاليتهاي ارتباطات و فناوري اطلاعلات.
18- بررسي فني و اقتصادي طرحهاي تفصيلي آزادسازي و تعيين طرحهاي قابل قبول.
19- بررسي فني و اقتصادي و ارائه پيشنهاد صدور مجوز تأسيس و تمديد نگهداري و بهره برداري از طرحهاي مربوط به آزادسازي .
20- مطالعه فني و اقتصادي و ارائه پيشنهاد جهت تدوين سياستهاي مربوط به فضاسازي و ايجاد
انگيزه هاي لازم براي مشاركت مردم و جلب توسعه سرمايه گذاري و مشاركت بخش غيردولتي در توسعه بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات .
21- بررسي فني ، اقتصادي ورود فناوري هاي جديد به كشور
22- ارائه سياستهاي حمايت از توليد داخل دربخش توليدات سخت افزاري و نرم افزاري كالاهاي حوزه ارتباطات ، فناوري اطلاعات و امنيت.
23- تعامل با تشكل هاي صنفي ومهندسي وتخصصي و بخش غيردولتي حوزه ارتباطات .فناوري اطلاعات .
24- تدوين برنامه توسعه اشتغال و كارآفريني دربخش ارتباطات و فناوري اطلاعات .
25- بررسي بازار بورس و وضعيت سهام وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در شركت هاي زيرمجموعه و واگذارشده.
26- تلاش براي كسب جايگاه مناسب براي ارتباطات وفناوري اطلاعات در توليد ناخالص ملي .
27- انجام مطالعات به منظور تدوين راهبردهاي صادراتي بخش با هدف توسعه صادرات خدمات و تجيهزات ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور.
28- بررسي روابط و همكاري هاي اقتصادي بين المللي درحوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات .
29- فراهم آوردن زمينه هاي مناسب براي جذب و مشاركت سرمايه ها ومنابع بالفعل و بالقوه خارجي .
30- حمايت از حضور شركت هاي ايراني در قراردادها و نمايشگاههاي خارج از كشور.
31- ايجاد پايگاه داده ها واطلاعات آماري و داشبورد الكترونيكي بخش ارتباطات وفناوري
اطلاعات ، تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و امور فضايي و نقطه تماس واحدهاي ستادي وزارتخانه ، شركتها، مؤسسات و سازمانهاي وابسته و ساير دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي كشور ، منطقه و بين الملل درخصوص تبادل اطلاعات بخش از طريق مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات
32- انجام هماهنگي هاي لازم با مراجع ذيربط از قبيل مركز آمار ايران، پايگاه اطلاع رساني دولت و ساير مراكز آماري داخلي و خارجي براي اتصال به پايگاه اطلاعات آماري بخش .
33- بررسي و نيازسنجي آماري واحدهاي سازماني وزارتخانه، شركتها، موسسات و سازمانهاي وابسته جهت شناسايي، جمع آوري، پردازش، تجزيه و تحليل و ارائه نيازهاي آنها.
34- بررسي و پيگيري روند آمارهاي ملي، منطقه اي، بين المللي مرتبط با بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات،‌تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و امور فضايي جهت جمع آوري، دسته بندي و
ذخيره سازي در بانك اطلاعات .
35- بررسي در زمينه گسترش شبكه هاي آماري متناسب با نيازهاي بخشي جهت بهره برداري هاي لازم .
36- جمع آوري، پردازش، پايش و كنترل آمار و اطلاعات مربوط به مشاغل، طرح ها، پروژه ها و ساير شاخصهاي مرتبط با بخش ارتباطات، فناوري اطلاعات، تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و امور فضايي كشور.
37- برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي آمارگيري بخشي با مشاركت واحدهاي وزارتخانه،
شركت ها، مؤسسات و سازمانهاي وابسته و اظهار نظر در اين خصوص .
38- بررسي، عارضه يابي، شناسايي تنگناها و مشكلات موجود و ارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود گردش كار در نظام آمارهاي بخشي .
39- پيگيري اجراي مصوبات شوراي عالي آمار در داخل دستگاه.
40-تهيه سالنامه، فصلنامه، ماهانه وگاهنامه آماري بصورت الكترونيكي ياكاغذي برحسب نياز بخش.
41- انجام تحقيقات و بررسي هاي آماري جهت رفع نيازمندي هاي برنامه ريزي و بودجه طرح هاي اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي وزارتخانه ، شركتها ، مؤسسات و سازمانهاي وابسته با همكاري دفتر برنامه ريزي و تلفيق بودجه .
42- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي ضوابط ، مقررات و آئين نامه هاي مربوط به حمايت از صنايع داخلي و صدور خدمات فني و مهندسي .
43- پيش بيني برنامه هاي آموزشي موردنياز ارتقاء مهارتهاي فني و تخصصي كاركنان دفتر با همكاري و هماهنگي مركز نوسازي وتحول اداري .
44- انجام ساير امور ارجاعي از طرف مقام مافوق.
45- تهيه و ارائه گزارشهاي ادواري به معاونت ذيربط.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد.