عدم تأیید لینک های موجود در سایت

این تارنما توسط اداره کل روابط عمومی و انتشارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر شده است و پیوند با سایر تارنماها نباید به منزله ی تأیید نظرات ذکر شده در آنها تلقی شود.